Onderwijs in tijden van onmacht, een allegorie van de twijfel

Categorie: Alumni events
Over de hedendaagse uitdagingen voor leerkrachten en leerlingen en de waarden van onze toekomstige medewerkers en burgers.

Karin Heremans
Onze maatschappij is voortdurend in beweging en wordt steeds complexer. Dit laat zich natuurlijk ook duidelijk voelen in het onderwijs, vooral in de grootsteden. Sedert de jaren negentig doen directies en scholen dus meer en meer aan management en netwerking. De uitdagingen zijn ook niet min: zorgen voor goed opgeleide jongeren, internationalisering, informatisering, innovatie en evenwicht. Deze tendensen zijn evenzeer Belgisch, Europees als internationaal. Men verwacht vandaag van een dynamische directie dat ze aanwezig is op congressen, werkgroepen en nascholingen en voortdurend de vinger aan de pols houdt.  We moeten omgaan met meer en meer diversiteit, en oog hebben voor opkomende problemen zoals schooluitval, depressie,  toenemende polarisering. Sterk leiderschap is daarom heel belangrijk, en de ontwikkeling van een gemotiveerd en zelfsturend team evenzeer. Hier laat men dikwijls nog kansen liggen. Taakverdeling, samenwerking en coördinatie zijn essentieel. Ook de medewerkers moeten het veld ingestuurd worden, om te weten wat er leeft en dan gepaste bijscholingen te volgen. Creativiteit, vertrouwen en professionaliteit zijn meer dan nodig. Visie ontwikkeling en een stevige beleidslijn uitzetten en aanhouden ook. Ook onze jonge mensen die het onderwijspad aanvatten verdienen extra steun bij deze maatschappelijke uitdaging.

Hugo Durinck
Kinderen en jongeren moeten leren zorgen voor zichzelf, omgaan met anderen en functioneren in de maatschappij. We leven in een 'pluralistische' samenleving, toch de voorbije 50 jaar. Wat houdt dit in? Is hierbij een 'eenheid in verscheidenheid' gelukt? Zowel nationaal als Europees? Wat zou meer verbondenheid kunnen bevorderen? Van het onderwijs wordt veel verwacht, en ideeën worden gelanceerd, maar het is moeilijk ze te realiseren (bvb. het verminderen van pestgedrag en alcoholmisbruik). Dit jaar voert het Departement onderwijs een grondig debat over de eindtermen die voor alle leerlingen moeten gelden. Een zinvol project hierbij is de LEF-piste, o.m. voorgesteld door prof. Patrick Loobuyck. Kinderen en jongeren zouden hun persoonlijke en sociale vaardigheden moeten ontwikkelen, allerlei morele en filosofische onderwerpen onderzoeken, kennismaken met belangrijke en interessante levensbe-schouwingen, en alzo gezondheid en burgerschap betrachten. We zullen daarbij moeten leren omgaan met meer diversiteit, ook cultureel. De basis van een persoon wordt echter nog steeds gelegd in de opvoeding thuis. Het onderwijs bouwt daarop verder en moet tegelijk algemeen vormend en veelzijdig zijn, en naar de finaliteit gespecialiseerd voor de arbeidsmarkt. Levenslang verder blijven leren en ontwikkelen is daarbij vandaag ook noodzakelijk. Onderwijs betekent nog altijd menswording én professionele voorbereiding. Welke waarden spelen daarin mee? Wat is de invloed van media en internationalisering? De spreker gaat dieper in op deze boeiende uitdagingen.

 Karin Heremans Mevr. Karin Heremans
Karin Heremans (1963) studeerde Romaanse filologie en onderwijsmanagement, was lange tijd lerares Frans en Italiaans en is sinds 2001 directrice van het Kon. Atheneum van Antwerpen. In 2009 kwam haar school in een mediastorm terecht, als gevolg van spanningen na het ingevoerde hoofddoekenverbod. Op het Atheneum volgen zowat 65 nationaliteiten les, en voert men actief  een positief diversiteitsbeleid, met respect voor gelijkwaardigheid en persoonlijke vrijheid.  Mevrouw Heremans schreef hierover een boeiend boek "Een tip van de sluier" (Houtekiet, 2010). Het Gemeenschapsonderwijs (GO), veralgemeende, na een grondige voorstudie, het hoofddoekenverbod in haar scholen.
Sinds november 2015 is Karin ook ‘ Beleidscoördinator Preventie–radicalisering ‘ voor het GO! en werkgroepleider onderwijs voor de RAN (Radicalisation Awareness network Europe).
Karin schreef ook een bijdrage ‘Onderwijs in tijden van onmacht’ voor het boek van Patrick Loobuyck. 
 Hugo Durinck Mr. Hugo Durinck
Hugo Durinck (1954) studeerde moraalwetenschappen aan de UG, en gaf les in 18 middelbare scholen als leerkracht humanistische zedenleer. Dit was een goede leerschool in het omgaan met diversiteit. De laatste vijftien jaar was hij lector op de Hogeschool Gent, zowel in de sociale sector als in de lerarenopleiding. Diverse thema's genieten zijn aandacht, waaronder religie, filosofie, emotionele intelligentie en burgerschap. Hij is stichtend lid zowel van de vzw Vefo, Vereniging voor eigentijds Filosofieonderricht, als van de vzw Lef, die ijvert voor een levensbeschouwelijk eenheidsvak.
 Dirk Buyens

Prof. Dirk Buyens
Moderator

 Programma:

18u30: Welkom
19u00: Lezing
21u00: Drink in de bar