Algemene voorwaarden diploma opleidingen

Algemene voorwaarden voor:

  • Full-time MBA
  • Executive MBA
  • Masters in Financial Management
  • Masters in General Management
  • Masters in Marketing Management

Betaling

De factuur moet worden betaald voor de start van het programma of voor de vervaldag vermeld op de factuur. In geval van niet-betaling van het bedrag bij de start van het programma of op de vervaldatum zal automatisch, van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling, de wettelijke intrestvoet aangerekend worden. Bovenop deze intrest is de student aansprakelijk voor de betaling van een forfaitaire vergoeding voor de administratieve kosten veroorzaakt door deze laattijdige betaling. De student gaat ermee akkoord dat deze vergoeding is vastgesteld op 10% van het totale uitstaande bedrag (zonder interest), met een minimum van 65 euro. De kosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenmin als andere inningskosten zijn niet in de forfaitaire vergoeding inbegrepen en worden door de contractant afzonderlijk aangerekend. Elke betwisting van een factuur moet aan de studentenadministratie of aan de boekhouding van Vlerick Business School schriftelijk (per brief met bewijs van ontvangst – bv. aangetekend, fax met ontvangstbevestiging of e-mail met ontvangstbevestiging) bekendgemaakt worden, dit binnen een termijn van 15 werkdagen na ontvangst.

Betaling in termijnen

Studenten die afhangen van particuliere middelen om het programma te betalen, kunnen ervoor opteren om het inschrijvingsgeld in 4 termijnen te betalen door het aanvinken van ‘betaling in termijnen’ op het online inschrijvingsformulier en dit kort te motiveren.

Eenmaal het verzoek om in termijnen te betalen door de programmadirecteur werd goedgekeurd, zal de student een factuur ontvangen voor de commitment fee (i.e. 25% van de programma fee). Dan, ongeveer een maand voor de volgende vervaldag, ontvangt de student een voorschotfactuur.

In geval van niet-betaling van de bedragen op de data vermeld in de voorschotfactuur, zullen de hierboven vermelde administratieve kosten en interesten worden aangerekend.

Beurzen (enkel voltijdse programma’s)

Studenten die een beurs ontvangen zullen een factuur ontvangen voor het deel van het inschrijvingsgeld dat niet door de beurs wordt gedekt. Diegenen die reeds een factuur voor het totale bedrag van het inschrijvingsgeld hebben ontvangen, zullen voor het bedrag van de beurs een creditnota ontvangen.

Annulatieregeling

Uitstellen van deelname aan Programma

Indien een student zijn/haar studies wenst uit te stellen, moet hij/zij de programmadirecteur hiervan schriftelijk in kennis stellen. Als kennisgeving wordt gedaan voor de start van het programma, zal de student 25% van het totale inschrijvingsgeld worden aangerekend en 75% van het totale inschrijvingsgeld terugbetaald krijgen. De student moet alle kopieën van boeken die hij/zij reeds mocht ontvangen, teruggeven. Als kennisgeving wordt gedaan na de start van het programma, ontvangt de student geen terugbetaling maar heeft hij/zij het recht om 75% van het inschrijvingsgeld over te dragen voor inschrijving in het volgende academiejaar. De student moet alle kopieën van boeken die hij/zij reeds mocht ontvangen, teruggeven. Indien de student zich voor het volgende academiejaar wenst in te schrijven, zal het inschrijvingsgeld aangerekend worden dat in dat academiejaar van toepassing is. Deze regeling vindt geen toepassing wanneer de kennisgeving 3 maanden of meer na de start van het programma wordt gedaan noch wanneer de student zich voor een ander MBA of Masters programma wenst in te schrijven. In deze gevallen zal de student het volledige inschrijvingsgeld aangerekend worden indien hij/zij haar inschrijving wenst te hernieuwen.

Speciale regelingen betreffende uitstellen van deelname

Executive MBA studenten die het eerste jaar van het programma hebben voltooid maar het tweede jaar wensen uit te stellen, zullen het tweede deel van de programma fee aangerekend worden dat in dat academiejaar van toepassing is.

Executive MBA studenten die alle vakken hebben afgelegd, met uitzondering van hun project, zullen zich voor een derde jaar moeten inschrijven, en hiervoor een administratieve kost van 500 EUR betalen. Hetzelfde geldt voor de Masters en voltijdse MBA studenten die niet voor de tweede zittijd slagen.

Studenten die niet alle vakken tijdens de normale duur van het programma hebben afgelegd, zullen voor elke cursus die nog moet worden voltooid een kost aangerekend worden dewelke voor Masters studenten 500 EUR en voor MBA studenten 1250 EUR bedraagt. In geval het enkel gaat om het indienen van papers, zal een vast bedrag van 250 euro worden aangerekend.

MBA studenten die een deel van het programma in België hebben afgerond en de rest van het programma in Sint-Petersburg of Beijing willen voortzetten, wordt een administratieve kost van 500 euro aangerekend.

Overmacht

Als overmacht gelden alle omstandigheden buiten de wil van de partijen, die niet te wijten zijn aan de fout van Vlerick Business School of de student, en die van dien aard zijn dat het vorderen van de naleving van de overeenkomst jegens één van de partijen onredelijk dan wel onmogelijk zal zijn. In geval van overmacht is geen van de partijen gehouden tot naleving van de overeenkomst, noch tot  betaling van enige schadevergoeding. Gevallen van overmacht zijn onder andere (zonder dat deze lijst evenwel beperkend is): stakingen, bedrijfsblokkades, bedrijfsstoringen, gebrek aan energie- en/of telecommunicatievoorzieningen, uitzonderlijke veralgemeende ernstige transportstoringen, maatregelen van staatswege, oorlogen, terreuraanslagen, natuurrampen, epidemieën, etc. Ziekte van de contractant is uitdrukkelijk uitgesloten als geval van overmacht.

Betwistingen en bevoegdheid

Alle betwistingen i.v.m. deze algemene voorwaarden en de overeenkomst vallen onder het Belgisch recht.  Enkel de rechtbanken voor het gerechtelijk arrondissement Gent zijn bevoegd voor eventuele geschillen die uit de overeenkomst voortspruiten of met betrekking tot deze algemene voorwaarden zouden rijzen.

Algemene voorwaarden diploma opleidingen

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times Economist Intelligence Unit