Yuliya Shymko

Department: Entrepreneurship, Governance and Strategy Area

E-mail: yuliya.shymko@vlerick.com
Tel: + 32 9 210 92 15
Job Title: Assistant Professor
See CV of Yuliya Shymko