“Samen op onontgonnen terrein”

KPMG betrekt data analytics & digitisation bij DNB-energieleerstoel

Door de opkomst van nieuwe vormen van decentrale energieproductie en het toenemend belang van de prosument moeten distributienetbeheerders hun businessmodel grondig herbekijken. “Willen de DNB’s hun rol van faciliterende en interactieve partner in de waardeketen blijven spelen, dan moet hun businessmodel evolueren en moeten ze digitisation en data & analytics omarmen”, aldus Jorn De Neve (KPMG). “Concreet betekent het dat in onze DNB-leerstoel energieprofessor Leonardo Meeus en ‘digital’ prof Stijn Viaene de handen in elkaar slaan en samenwerken met KPMG-professionals die vandaag in andere sectoren reeds sterk actief zijn in digitisation, interactie met de klant en data & analytics.”

Mr De Neve, KPMG sloot in januari de DNB-energieleerstoel af met Vlerick. Hoe komt het de Leerstoel na het eerste jaar al een sterke digitale dimensie krijgt?

Jorn De Neve, partner deal advisory en verantwoordelijk voor de energiesector bij KPMG:  “Uit de survey die we tijdens jaar 1 hebben gevoerd onder Europese DNB’s bleek dat een van de vijf belangrijkste hoofdbrekens innovatie en de evolutie van het businessmodel zijn, en hoe ze dat moeten aanpassen aan de gewijzigde marktomstandigheden. Het herbekijken van businessmodellen is een essentieel onderdeel van onze activiteit. Bovendien is het een oefening die we via onze SMART-strategie niet alleen voor de energiesector maar, ook voor andere sectoren doen, zoals financial services, telecom en de publieke sector.”

“Die ervaring leert dat digitisation en data & analytics vandaag onontkoombaar zijn in het herdenken van bestaande en realiseren van nieuwe businessmodellen. Internet of Things en analytics zullen onze manier van opereren fundamenteel veranderen, zowel binnen organisaties als in onze samenleving in het algemeen. Vandaar dat wij digital meenemen in ál onze sectoren. Maar dat betekent geenszins dat we de inzichten die we verwerven via het academisch onderzoek naar digital in de energiesector, blindelings gaan plotten op de andere sectoren. ”

Hoe gaat Vlerick dat digitale aspect meenemen in de energieleerstoel?

Jorn De Neve: “Vlerick is evenzeer doordrongen van de nood aan kruisbestuiving tussen kennisdomeinen en sectoren als wij. Het stond dan ook buiten kijf dat we zo snel mogelijk zouden inzetten op energie én digital. De professors Leonardo Meeus en Stijn Viaene slaan daarvoor de handen in elkaar binnen het Vlerick Energy Centre. In een volgende fase zal Stijn interviews afnemen van dataspecialisten bij DNB’s.”

“Digitisation en data & analytics zijn vandaag onontkoombaar in het herdenken van een businessmodel”

“Vlerick voert ook een casestudy uit bij Enedis – het vroegere ERDF – omdat die DNB een consequente digitale strategie voert in alle geledingen van de onderneming. Dat is lang niet overal het geval. Tijdens de ‘Energy Meets Digital’ conferentie waarschuwde Professor Viaene de aanwezige DNB’s dan ook: ‘Digital is not another project’. Vandaar dat we bij KPMG het herdenken van een businessmodel altijd zullen koppelen aan veranderingen binnen de organisatie (nieuwe vaardigheden, nieuwe mensen,…) en aan data management (beheer, eigenaarschap, privacy, veiligheid,…).”

Hoe ‘digitaal’ zijn DNB’s door de band genomen?

Jorn De Neve: “Europa telt zo’n 2500 DNB’s en dat landschap is zeer heterogeen. Dat geldt ook voor hun digitale dimensie. Ze beschikken wel al over retailerdata, maar dat is het topje van de ijsberg. Via die interviews willen de digitalisering van die DNB’s in kaart brengen. Het is explorerend onderzoek waarmee we ons samen met Vlerick op onontgonnen terrein begeven. Het is eigenlijk super dat we ons jarenlange partnership op die manier een nieuwe wending geven.