Wedstrijdreglement

Reglement van de campagne Experience Vlerick Days

 1. De wedstrijd “Experience Vlerick Days” (hierna “de wedstrijd” genoemd) wordt georganiseerd door Vlerick Business School, stichting van openbaar nut, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9000 Gent, Reep 1, RPR Gent, ondernemingsnummer 0424.244.049 (hierna “de School” genoemd).
 2. De wedstrijd vindt plaats van 27 april 2015 tot en met 10 mei 2015 12 uur.
 3. De wedstrijd staat open voor elke natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, met uitsluiting van de vaste en tijdelijke medewerkers (werknemers en zelfstandigen) van de School, de personen die op hetzelfde adres wonen als voormelde personen en hun familieleden.
 4. Deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting.
 5. Deelname aan de wedstrijd gebeurt uitsluitend door het online invullen van het inschrijvingsformulier Experience Vlerick Days’ via de link http://www.experiencevlerick.com. Enkel de deelnemer die het formulier volledig & correct invullen, maken kans om deel te nemen.
 6. De wedstrijd verloopt als volgt: De deelnemers aan de wedstrijd moeten alle verplichte velden van het formulier ‘Experience Vlerick Days' invullen waaronder het antwoord op de vraag: (1) Waarom zou je graag deelnemen? (in maximum 240 tekens).
 7. De antwoorden moeten de School ten laatste op 10 mei 2015om 12 uur bereiken. In geval van betwisting omtrent de tijdigheid van een inzending, geldt het uur van registratie op de server van de School. Een jury, samengesteld uit Rian De Bruycker (Customer Relationship Manager), Corine Versteylen (Marketing Manager Executive Education) en Sarah Verhaeghe (Customer relationship Manager), zal beoordelen welke 15 personen per dag (van maandag 27/04/2015 tot en met zondag 10/05/2015, i.e. 14 dagen) de beste antwoorden hebben gegeven. De winnaars zijn de personen die alle verplichte velden hebben ingevuld en behoren tot de 15 respondenten die door de jury worden geselecteerd per dag, op basis van de antwoorden op de hiervoor vermelde vraag.
 8. Deelname aan de wedstrijd kan enkel op de manier beschreven in dit reglement. Een inschrijvingsformulier dat onvolledig of foutief ingevuld is, is ongeldig. Deelnemers kunnen slechts eenmaal deelnemen. Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen. Over de organisatie van de wedstrijd zullen geen klachten worden aanvaard, behoudens zware fout of bedrog van de School.
 9. De winnaars worden ten laatste op 13 mei 2015  via e-mail op de hoogte gebracht. De aanduiding van de winnaars kan niet worden betwist, ongeacht de reden, behalve bij bedrog of zware fout van de School.
 10.   Met de wedstrijd kunnen 210 personen de volgende prijs winnen: één gratis deelname aan 2 workshops die zullen plaatsvinden op de campus van Vlerick Business School te 1210 Brussel, Bolwerklaan 21 of ALM te 2600 Antwerpen, Filip Williotstraat.
 11.   Behoudens grove of opzettelijke fout kunnen noch de School, noch haar medewerkers, noch de derden op wie in het kader van de wedstrijd een beroep wordt gedaan, verantwoordelijk worden gesteld voor elke eventuele schade van welke aard ook, die zou voortvloeien uit de organisatie van de wedstrijd, de aanduiding van de winnaars en de toekenning van de prijzen. Als in geval van overmacht of een gebeurtenis die zich voordoet buiten de wil van de School (zoals, maar niet beperkt tot, een technisch incident verbonden aan een defect van het gebruikte informaticasysteem, een frauduleuze toegang tot het informaticasysteem, een disfunctie, een onderbreking of een vertraging van het telecommunicatienetwerk) de wedstrijd zou worden geannuleerd, onderbroken of gewijzigd of de prijs zou worden tenietgedaan, zal de School geenszins verplicht zijn de deelnemers of de winnaars van de wedstrijd schadevergoedingen te betalen.
 12.   Voor alles wat niet in dit reglement is voorzien, kan de School alle noodzakelijke of nuttige maatregelen nemen opdat de wedstrijd zo goed mogelijk zou kunnen verlopen.
  Deelname aan de wedstrijd houdt in dat men zich onvoorwaardelijk akkoord verklaart met alle punten van dit reglement. De School behoudt zich het recht voor om één of meerdere punten van dit reglement te wijzigen en de wedstrijd op gelijk welk moment te stoppen of te wijzigen. Het reglement is verkrijgbaar via de wedstrijdpagina op http://www.experiencevlerick.com en op eenvoudige aanvraag.
 13. . De persoonsgegevens van de deelnemers die meegedeeld worden aan de School in het kader van de wedstrijd worden door de School opgenomen in een gegevensbank met het oog op de uitvoering en afhandeling van de wedstrijd en de marketing van de activiteiten van de School. Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft recht op toegang tot de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en op de verbetering van deze gegevens. Hij heeft eveneens het recht om zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen de voorgenomen verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens. De aanvraag hiertoe moet gericht worden tot [email protected]
 14. . De winnaars van de wedstrijd geven de School de toestemming om zijn persoonsgegevens (o.a. hun naam, voornaam, adres) op gelijk welke drager (drukwerk, publicaties, film of video, enz.) te gebruiken (o.a. weer te geven en/of bekend te maken aan het publiek) voor promotiedoeleinden van de School en, zonder dat de School en daarvoor een vergoeding zou verschuldigd zijn. Bovendien geven de winnaars van de wedstrijd de School de toestemming om van hen foto’s te nemen en deze foto’s te gebruiken (o.a. weer te geven en/of bekend te maken aan het publiek) op gelijk welke drager (drukwerk, publicaties, film of video, enz.) voor promotiedoeleinden van de School, zonder dat de School en daarvoor een vergoeding zou verschuldigd zijn.
 15. . De nietigheid van één bepaling van dit reglement zal niet de nietigheid van de andere bepalingen van het wedstrijdreglement met zich meebrengen.
 16. . Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en alle eventuele geschillen zullen uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van Gent.