Privacy Disclaimer

In deze Privacyverklaring wordt verstaan onder:

  • ‘Vlerick’: Vlerick Business School, stichting van openbaar nut, met zetel te Reep 1, 9000 Gent (België) en ondernemingsnummer 0424.244.049 (RPR Gent).
  • 'Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij' of 'u': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Vlerick via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
  • 'Opleidingen': het voorwerp van een of meerdere (elektronische) overeenkomsten, hetzij door eenvoudige inschrijving, hetzij door een procedure van aanmelding en inschrijving.
  • ‘Privacywet’: Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

1. Voor welke doeleinden worden mijn gegevens gebruikt?

Vlerick hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. Vlerick zal je gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

Vlerick verzamelt of verwerkt jouw persoonsgegevens met als prioritair doel de goede technische werking (technische doeleinden) van haar portaal. We kunnen jouw persoonsgegevens ook gebruiken om je informatie te verstrekken over de activiteiten van Vlerick (zoals nieuwe opleidingen van korte of lange duur, workshops, seminaries, wijzigingen in bestaande opleidingen en conferenties), evenementen van Vlerick en haar corporate partners, vacatures, facturatiedoeleinden, om te beoordelen of Gebruikers aan de toelatingsvoorwaarden van een opleiding voldoen, et cetera. Deze (persoons)gegevens worden bewaard in een beveiligde en versleutelde omgeving (databank). De beschikbaarheid tot jouw gegevens kan worden overgemaakt aan derden of partners, voor informatieve of publicitaire doeleinden. In dit geval worden de e-mailadressen of andere beschikbare (persoons)gegevens nooit aan de derde-partij overgedragen. De derde-partij kan in dergelijk geval kiezen een bepaalde (publicitaire) boodschap te verspreiden via de contactenlijst van Vlerick. Je kan deze standaardinstelling zelf wijzigen op ‘MyVlerick’ (zie punt 3 hierna). Vlerick heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden. Daarom zijn wij in geen geval aansprakelijk voor identiteitsdiefstal, datadiefstal of informaticacriminaliteit. Bij een inbraak op onze informaticasystemen zullen wij onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken.

2. Wat is MyVlerick?

MyVlerick is een online gebruikersportaal, beschikbaar vanaf de Vlerick-website. MyVlerick biedt je de mogelijkheid om je profiel, identiteitsgegevens, interesses en (communicatie)voorkeuren te beheren. MyVlerick vereist een voorafgaande registratie, waarbij identiteitsgegevens gevraagd worden zoals naam, voornaam, e-mailadres, aanspreektitel en voorkeurtaal. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de goede werking van het portaal te garanderen, en worden binnen de marge van de Privacywet verzameld. Hierna leggen wij uit wat de verwerking inhoudt, wie de verantwoordelijke is voor de verwerking en wie de feitelijke verwerker is, hoe je zelf met jouw gegevens kan omgaan, en hoe Vlerick je hiermee kan helpen.

Privacy is voor Vlerick een cruciaal begrip. We vinden het dan ook belangrijk je hierover zo uitgebreid mogelijk te informeren. Deze Privacyverklaring ontslaat Vlerick bijgevolg van eventuele verdere informering op documenten, online websites of campagnesites, et cetera. Bij het gebruik van de website zal gewezen worden op de ‘legal notice’, waar deze Privacyverklaring onlosmakelijk deel van uitmaakt.

3. Welke persoonsgegevens worden ingezameld?

Voor de toepassing onder de Privacywet wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan, elke informatie betreffende een identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct (of indirect) kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of een element hetwelk kenmerkend is voor zijn fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Elke persoon heeft recht op bescherming van zijn fundamentele rechten en vrijheden, inzonderheid op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. Vlerick erkent dit recht, en levert grote inspanningen om dit recht praktisch en online om te zetten. De Privacywetgeving is enkel van toepassing op (gehele of gedeeltelijke) geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, of bij manuele verwerking wanneer de persoonsgegevens worden weggeschreven naar een bestand.

De persoonsgegevens dienen eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt, voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te worden verkregen, toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn, nauwkeurig te zijn en in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren.

Vlerick voldoet aan de hiervoor vermelde voorwaarden. De verwerking gebeurt voor informatieve en technische doeleinden. De doeleinden zijn uitdrukkelijk omschreven onder punt 2 hiervoor. De gegevens zijn toereikend (naam, voornaam, e-mailadres, aanspreektitel en voorkeurtaal) en niet overmatig.

4. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

Onder ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon verstaan die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

Vlerick treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking. Wij definiëren het doel (zie punt 2 hiervoor) en de juridische en technische middelen voor de verwerking. Wij voeren de verwerking echter niet zelf uit, dit doet de feitelijke verwerker.

5. Wie is de feitelijke verwerker?

Onder ‘verwerker’ wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon verstaan die in opdracht van de ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ persoonsgegevens verwerkt, met uitsluiting van de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken.

Als feitelijke verwerker wordt aangeduid: Orbit One BVBA, met zetel te Raas van Gaverestraat 83, 9000 Gent (België) en ondernemingsnummer 0456.457.353 (RPR Gent). De feitelijke verwerker is verantwoordelijk voor de goede werking van het technische online portaal, zoals MyVlerick (zie punt 3 hiervoor). De verantwoordelijke voor de verwerking draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloudportalen. De feitelijke verwerker beslist autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken, en doet dit vanuit zijn professionele expertise. Van de verantwoordelijke voor de verwerking kan niet verwacht worden over dezelfde expertise en specialiteit te beschikken.

Deze verwerker biedt voldoende waarborgen ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking, en voldoet bijgevolg aan artikel 16, §1 van de Privacywet.

6. Wat zijn mijn rechten?

De verantwoordelijke voor de verwerking, en/of de feitelijke verwerker, moet de Gebruiker tenminste de volgende informatie verstrekken, uiterlijk op het moment dat de gegevens worden ingezameld:

- Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking: zie punten 1 en 5 hiervoor.
- Doeleinden van de verwerking: zie punt 2 hiervoor.
- Het bestaan van een recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing:

Vlerick verzamelt of verwerkt persoonsgegevens met als prioritair doel de goede technische werking van haar portaal. De Gebruiker kan immers het private portaal ‘MyVlerick’ niet consulteren zonder voorafgaande registratie. Ook aanmeldingen of inschrijvingen voor Opleidingen kunnen niet worden doorgevoerd zonder het invullen van een contact- of daartoe bestemd inschrijvingsformulier. De verzamelde gegevens kunnen, wanneer het technische en praktische luik is vervuld, gebruikt worden voor marketing doeleinden, doch de Gebruiker kan dit ten allen tijde zelf beheren via ‘MyVlerick’. Vlerick voldoet bijgevolg aan de voormelde vereiste.

- Andere bijkomende informatie, met name: het bestaan van een recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben:

Je hebt steeds een wettelijk recht om je persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Vlerick verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek gevolg te geven. Je kan hiertoe een schriftelijk verzoek richten per post (Vlerick Business School - Data Knowledge Centre, Reep 1, BE-9000 Gent) of per e-mail ([email protected]). Je kan natuurlijk ook je eigen gegevens steeds aanvullen of verbeteren via ‘MyVlerick’.

Je hebt het recht, wanneer je je identiteit bewijst, om de nodige informatie omtrent de verwerking rond jouw persoon te ontvangen op eenvoudig verzoek.

7. Worden mijn gegevens buiten de EU gebruikt?

Vlerick is wereldwijd actief. Dit impliceert dat er gegevensverwerking en -overdracht kan zijn naar landen buiten de Europese Unie. Ingevolge artikel 21 van de Privacywet mogen persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan landen die eenzelfde passend beschermingsniveau waarborgen, en waar dezelfde of gelijkaardige privacy bepalingen worden nageleefd. Het land, duur van de overdracht en opslag, aard van de gegevens en precieze doeleinden zijn criteria die per geval onderzocht moeten worden.

Vlerick garandeert geen gegevensverwerking of -opslag te activeren in landen die eenzelfde waarborgen niet kunnen bieden, met uitzondering:

- wanneer er een uitdrukkelijke toestemming is van de betrokkene;
- wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (tussen Gebruiker en Vlerick);
- wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een in het belang van de Gebruiker tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en een derde gesloten of te sluiten overeenkomst;
- wanneer de doorgifte noodzakelijk is of wettelijk verplicht (zwaarwegend algemeen belang of recht);
- wanneer de doorgifte geschiedt vanuit een openbaar register dat bedoeld is om het publiek voor te lichten.

8. Worden er cookies gebruikt?

Bij een bezoek aan de Vlerick-website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de Vlerick-website bezoekt, verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Vlerick gebruikt cookies om het bezoek aan de website te vereenvoudigen, en een optimale gebruikservaring te kunnen bieden. De volledige details rond het cookiegebruik op de Vlerick-website kan je nalezen in de Cookieverklaring.