Algemene Voorwaarden Consultancy projecten

Toepassingsgebied 

 • Deze algemene voorwaarden gelden voor elke aanvraag voor een project dat door Vlerick tegen een vergoeding wordt verstrekt (zie definities hieronder). 
 • Wie een project aanvraagt, bevestigt daarmee aanvaarding van deze algemene voorwaarden, ook als deze in strijd zijn met de eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden van de onderneming

Definities

VlerickVlerick Business School, een stichting van openbaar nut naar Belgisch recht, met zetel te Reep 1, 9000 Gent, België, btw-nummer BE 0424.244.049
Ondernemingrechtspersoon die een project aanvraagt
StudentenVlerick MBA- of Masters-studenten
Toezichthoudereen leidinggevende van de onderneming die haar vertegenwoordigt
Promotereen faculteitslid van Vlerick
Projecteen adviesproject waarbij studenten in team een specifiek bedrijfsprobleem of strategische kwestie van een onderneming analyseren als onderdeel van hun Masters- of MBA-opleiding bij Vlerick
Vergoeding

€ 10.900 (marktonderzoeksproject) of € 9.900 (adviesproject) (excl. 21% btw) indien het project 3 studenten omvat of € 8.900 (marktonderzoeksproject) of € 7.900 (adviesproject) (excl. 21% btw) indien het project een beperkt toepassingsgebied heeft en het studententeam uit 2 (in plaats van 3) studenten bestaat 

€ 1.500 (excl. 21% btw) voor een Global Social Project van 2 maanden

Kosten

alle kosten 

(1)die de studenten maken tijdens de uitvoering van het project; 

(2)die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het project en die noodzakelijk of ten minste nuttig zijn voor de uitvoering van het project;

(3)waarvan de studenten bewijzen kunnen voorleggen aan de onderneming

Aanvraag en doorlichting 

 • Projectvoorstellen moeten worden ingediend aan de hand van het aanvraagformulier op de website van Vlerick. 
 • Voor academiejaar 2020-2021 kan de onderneming tot begin februari 2021 een aanvraag voor een marktonderzoeksproject indienen. Voor MIMS-projecten is de uiterste termijn medio februari 2021. Voor alle andere projecten kunnen tot eind februari 2021 aanvragen worden ingediend. 
 • Na ontvangst van het aanvraagformulier neemt Vlerick contact op met de onderneming om het project door te lichten en de onderneming te vragen het doorlichtingsformulier van het project in te vullen en terug te sturen. Vlerick neemt uitsluitend projectvoorstellen in aanmerking waarvoor een doorlichtingsformulier werd ingevuld. 
 • De onderneming is verantwoordelijk voor de beschrijving van de inhoud en doelstellingen van het project die aan de studenten worden voorgesteld en voor de beschrijving van de onderneming zelf. 
 • Vlerick heeft het recht projectvoorstellen te weigeren en zal de onderneming van een weigering op de hoogte brengen.

Projecttoewijzing

 • Vlerick zal naar eigen goeddunken de studenten toewijzen aan de projecten, rekening houdend met de voorkeuren van de ondernemingen en de studenten. 
 • De ondernemingen worden uiterlijk begin april 2021 op de hoogte gebracht of hun project al dan niet kan worden toegewezen. Projecten die niet kunnen worden toegewezen, worden niet uitgevoerd. 

Contract

 • Na toewijzing van het project, legt Vlerick de onderneming en de studenten een contract voor ter ondertekening. Een modelcontract is verkrijgbaar op aanvraag. 
 • Wanneer een ondertekend contract ontbreekt, zal de onderneming het projectrapport niet ontvangen en zal zij niet kunnen deelnemen aan de verdediging van het project.

Facturering en betaling 

 • De onderneming betaalt Vlerick de vergoeding die na ondertekening van het contract wordt gefactureerd. 
 • De onderneming vergoedt alle kosten zoals hierboven vermeld. 
 • De onderneming komt de kosten vooraf overeen met de studenten. Deze kosten (excl. 21% btw) worden door Vlerick gefactureerd op basis van een kostennota (waarin de originele ontvangstbewijzen van de kosten zijn opgenomen) die door de onderneming is goedgekeurd. 
 • Facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen Vlerick en de onderneming. Als facturen op de vervaldag niet betaald zijn, worden de bedragen automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving verhoogd met de interest die is voorgeschreven volgens de Belgische wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Annulering door de onderneming 

 • Als de onderneming het project annuleert voordat het van start is gegaan, worden annuleringskosten ten bedrage van € 1.000 aangerekend. 
 • Het project kan niet zonder reden worden geannuleerd nadat het van start is gegaan.

Toezicht 

 • De onderneming stelt een toezichthouder aan en Vlerick stelt een promotor aan die de studenten zal begeleiden en ondersteunen.

Verplichtingen van de onderneming 

 • Wanneer zij in de vestigingen van de onderneming aan het werk zijn, mogen de studenten gebruikmaken van een kantoorruimte, een telefoon en, indien niet door de student verstrekt, een computer. 
 • De onderneming verleent de studenten toegang tot alle informatie en personen die van belang zijn voor het project.

Projectrapport

 • Het projectrapport wordt opgesteld in het Engels, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de onderneming en Vlerick. 

Projectbeoordeling 

 • De studenten verdedigen hun project voor een jury. In deze jury wordt de onderneming vertegenwoordigd door de toezichthouder. Andere afgevaardigden van de onderneming mogen de verdediging van het project bijwonen, maar de onderneming krijgt slechts één stem. 
 • De jury beoordeelt het project op inhoud en methodologie, schriftelijke verslaggeving, mondelinge presentatie en verdediging, persoonlijke inspanningen / inzet, nut en praktische waarde. 
 • De jury geeft scores voor het project op basis van de door Vlerick verstrekte richtsnoeren. 

Contact na het project 

 • De onderneming stemt erin toe dat de School contact met haar opneemt voor toekomstige in-company projecten en dat daartoe de contactgegevens van de onderneming in de database van de School worden bewaard. 

Toepasselijke wet en bevoegde rechtbanken 

 • Deze algemene voorwaarden worden uitsluitend geregeld, uitgelegd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgische recht. 
 • Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden worden voorgelegd aan de rechtbanken van Gent (België) die als enige bevoegd zijn om deze te beslechten.

Last update: 16 April 2019