Terms & Conditions Degree Programmes

Algemene voorwaarden voor: 

 • Full-time MBA
 • Executive MBA
 • Masters in Financial Management
 • Masters in General Management
 • Masters in Marketing & Digital Transformation
 • Masters in Innovation & Entrepreneurschip 
 • Masters in International Management & Strategy 
 • Doctorate in Business Administrationn 

Betaling

Betaling voltijdse opleidingen
Voor elke voltijdse opleiding dient een (niet-terugbetaalbaar) voorschot ten bedrage van 4000€ (beurzen buiten beschouwing gelaten) te worden betaald. De voorschotfactuur moet worden betaald vóór de vervaldag vermeld op de factuur. Studenten met een Prodigy lening wordt het voorschot terugbetaald. Het resterende inschrijvingsgeld moet worden betaald vóór de start van het programma of, in geval men gekozen heeft om het inschrijvingsgeld in termijnen te betalen, moet het resterende inschrijvingsgeld in 3 termijnen worden betaald vóór de volgende vervaldagen: 30 november, 28 februari en 30 april. Betaling in termijnen is enkel mogelijk mits de ondertekening van een daartoe opgesteld contract en de betaling van een administratieve kost van 250 euro. 

Betaling Executive MBA opleiding
Voor de Executive MBA opleiding (Combi of Weekend) mag de betaling van het totale inschrijvingsgeld gespreid worden over een periode van twee jaar als volgt: 25.000 euro in het eerste jaar en het resterende inschrijvingsgeld in het tweede jaar. Afhankelijk van de aard van de persoon (natuurlijke of rechtspersoon) die de opleiding zal betalen, verloopt de facturatie als volgt: 

 • Bij betaling van de Executive MBA opleiding door een rechtspersoon, wordt de factuur voor het eerste en het tweede jaar van de opleiding met een betaaltermijn van 30 dagen na factuurdatum naar het adres van het bedrijf (zoals vermeld op het inschrijvingsformulier) gestuurd.
 • Bij betaling van de Executive MBA opleiding door een natuurlijke persoon, ontvangt de natuurlijke persoon één factuur voor het eerste jaar van de opleiding en één factuur voor het tweede jaar van de opleiding met dien verstande dat voor het eerste jaar een (niet-terugbetaalbaar) voorschot ten bedrage van 25% van het inschrijvingsgeld verschuldigd voor het eerste jaar moet worden betaald. Het voorschot moet worden betaald vóór de vervaldag vermeld op de factuur. Het resterende inschrijvingsgeld voor het eerste jaar moet worden betaald vóór de start van het eerste jaar van het programma of, in geval men gekozen heeft om het inschrijvingsgeld voor het eerste jaar in termijnen te betalen, moet het resterende inschrijvingsgeld in 3 termijnen worden betaald vóór de volgende vervaldagen van het eerste jaar van het programma:
  • Voor het Executive MBA Combi met start in september: 30 november, 28 februari en 30 april;
  • Voor het Executive MBA Weekend met start in januari: 30 maart, 30 juni en 30 september. 

Betaling in termijnen is enkel mogelijk mits de ondertekening van een daartoe opgesteld contract en de betaling van een administratieve kost van 250 euro. Het deel van het inschrijvingsgeld voor het tweede jaar moet in zijn geheel worden betaald vóór de start van het tweede jaar van het programma.

Betaling Doctorate in Business Administration programma
Voor het Doctorate in Business Administration programma wordt de betaling van het totale inschrijvingsgeld gespreid over een periode van vier jaar als volgt: 24.000 euro in het eerste jaar, 12.000 euro in het tweede jaar, 10.000 euro in het derde jaar en 10.000 euro in het vierde jaar en 10.000 euro in het vijfde jaar. Het inschrijvingsgeld voor het eerste jaar omvat een (niet-terugbetaalbaar) voorschot van 6.000 euro, te betalen voor de vervaldatum vermeld op de eerste factuur. Afhankelijk van de aard van de persoon (natuurlijke of rechtspersoon) die de opleiding zal betalen, verloopt de facturatie als volgt: 

 • Bij betaling door een rechtspersoon, zal de rechtspersoon één factuur ontvangen voor elk jaar van het programma. De factuur wordt verstuurd naar het adres van het bedrijf (zoals vermeld op het inschrijvingsformulier). Tenzij anders bepaald, moeten facturen binnen 30 dagen na factuurdatum worden betaald. 
 • Bij betaling van het Doctorate in Business Administration programma door een natuurlijke persoon, zal de natuurlijke persoon één factuur ontvangen voor elk jaar van het programma. De factuur wordt verstuurd naar het adres van de natuurlijke persoon (zoals vermeld op het inschrijvingsformulier). Tenzij anders bepaald, moeten facturen binnen 30 dagen na factuurdatum worden betaald. Betaling in schijven is mogelijk mits de ondertekening van een daartoe opgesteld contract en de betaling van een administratieve kost van 250 euro. Bij betaling van het inschrijvingsgeld in schijven van 6.000 euro, wordt het inschrijvingsgeld: 
  • voor het eerste jaar betaald in 4 schijven als volgt: 
   • Eerste schijf: het voorschot, te betalen na ontvangst van de factuur van het eerste jaar 
   • Tweede schijf: Voor de officiële startdatum van het DBA-programma 
   • Derde schijf: 3 maanden na de officiële startdatum van het DBA-programma 
   • Vierde schijf: 6 maanden na de officiële startdatum van het DBA-programma µ
  • voor het tweede jaar betaald in 4 schijven als volgt: 
   • Eerste schijf: na ontvangst van de factuur van het tweede jaar 
   • Tweede schijf: 15 maanden na de officiële startdatum van het DBA-programma 
   • Derde schijf: 18 maanden na de officiële startdatum van het DBA-programma 
   • Vierde Schijf: 21 maanden na de officiële startdatum van het DBA-programma 
  • voor het derde jaar betaald in 2 schijven als volgt: 
   • Eerste schijf: na ontvangst van de factuur van het derde jaa 
   • Tweede schijf: 27 maanden na de officiële startdatum van het DBA-programma 
  • voor het vierde jaar betaald in 2 schijven als volgt: 
   • Eerste schijf: na ontvangst van de factuur van het vierde jaar 
   • Tweede schijf: 39 maanden na de officiële startdatum van het DBA-programma 
 • Wanneer een DBA deelnemer zijn/haar dissertatie niet rond krijgt tegen het einde van het vierde jaar, kan hij/zij het programma verlengen mits betaling van een bijkomende vergoeding van 6.500 euro per bijkomend jaar. Verlengingen dienen aangevraagd en goedgekeurd te worden door de DBA doctoraatscommissie. Bij verlengingen kan het inschrijvingsgeld niet in schijven worden betaald.

Stopzetting Doctorate in Business Administration programma
Als een DBA deelnemer wil stoppen met zijn/haar studies zodra de eerste lesweek is begonnen, moet hij/zij de DBA-programmadirecteur hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. De deelnemer moet het volledige inschrijvingsgeld betalen voor het jaar waarin hij/zij momenteel is ingeschreven.
Vlerick Business School kan de deelnemer ook verzoeken om te stoppen met zijn/haar studie. Dit besluit zal naar behoren worden geargumenteerd op basis van het jaarlijks voortgangsverslag of het doctoraatsseminarie en wordt officieel bekrachtigd door de DBA doctoraatscommissie. De DBA programmadirecteur zal de deelnemer schriftelijk op de hoogte brengen van dit besluit. De deelnemer zal pro rata temporis vrijgesteld worden van het inschrijvingsgeld voor het respectievelijke jaar 

Beurzen (enkel voltijdse opleidingen)
Studenten die een beurs ontvangen zullen een factuur ontvangen voor het deel van het inschrijvingsgeld dat niet door de beurs wordt gedekt. Diegenen die reeds een factuur voor het totale bedrag van het inschrijvingsgeld hebben ontvangen, zullen voor het bedrag van de beurs een creditnota ontvangen.

Laattijdige betaling
In geval van niet-betaling van de bedragen als hiervoor vermeld zal automatisch, van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling, de wettelijke intrestvoet aangerekend worden. Bovenop deze intrest dient men een forfaitaire vergoeding voor de administratieve kosten veroorzaakt door deze laattijdige betaling te betalen. Deze vergoeding bedraagt 10% van het totale uitstaande bedrag (zonder interest), met een minimum van 65 euro. De kosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenmin als andere inningskosten zijn niet in de forfaitaire vergoeding inbegrepen en worden door de contractant afzonderlijk aangerekend.
Indien de factuur betreffende het inschrijvingsgeld - naar keuze van de student – aan een andere persoon (natuurlijke of rechtspersoon) dan de student dient te worden bezorgd, blijft de student aansprakelijk voor de betaling van het inschrijvingsgeld indien deze persoon om welke reden dan ook het inschrijvingsgeld van de student niet (meer) betaalt.

Opschorting opleiding 

Opschorting van deelname voltijdse en Executive MBA opleidingen
Indien een student zijn/haar studies wenst op te schorten, moet hij/zij de programmadirecteur hiervan schriftelijk in kennis stellen. Als kennisgeving wordt gedaan voor de start van de opleiding, zal de student 25% van het totale inschrijvingsgeld worden aangerekend en 75% van het totale inschrijvingsgeld terugbetaald krijgen. De student moet alle kopieën van boeken die hij/zij reeds mocht ontvangen, teruggeven. Als kennisgeving wordt gedaan na de start van de opleiding, ontvangt de student geen terugbetaling maar heeft hij/zij het recht om 75% van het inschrijvingsgeld over te dragen voor inschrijving in het volgende academiejaar. De student moet alle kopieën van boeken die hij/zij reeds mocht ontvangen, teruggeven. Indien de student zich voor het volgende academiejaar wenst in te schrijven, zal het inschrijvingsgeld aangerekend worden dat in dat academiejaar van toepassing is. Deze regeling vindt geen toepassing wanneer de kennisgeving 3 maanden of meer na de start van de opleiding wordt gedaan noch wanneer de student zich voor een ander MBA of Masters programma wenst in te schrijven. In deze gevallen zal de student het volledige inschrijvingsgeld aangerekend worden indien hij/zij zijn/haar inschrijving wenst te hernieuwen.
Executive MBA studenten die het eerste jaar van de opleiding hebben voltooid maar het tweede jaar wensen op te schorten, zullen het tweede deel van het inschrijvingsgeld aangerekend worden dat in dat academiejaar van toepassing is.
Masters en voltijdse MBA studenten die niet slagen voor de tweede zittijd en zich voor een tweede jaar wensen in te schrijven, zullen een administratieve kost van 500 euro worden aangerekend. Men dient zich voor een tweede jaar in te schrijven waarvoor men een factuur zal ontvangen.

Speciale regelingen betreffende opschorting 

Niet-voltooid project
Executive MBA studenten die alle vakken hebben afgelegd, met uitzondering van hun project, zullen een administratieve kost van 2000 euro worden aangerekend. Het project moet binnen een periode van 5 jaar na het afstuderen van hun cohorte worden voltooid. 

Niet-voltooide cursussen

 • Binnen de eerste zittijd
  Executive MBA studenten die niet alle cursussen tijdens de eerste zittijd hebben afgelegd, kunnen resterende cursussen tijdens de tweede zittijd van dat academiejaar afleggen zonder bijkomende kosten.y
 • Binnen de tweede zittijd
  Masters en voltijdse MBA studenten die niet alle vakken tijdens de normale duur van de opleiding hebben afgelegd, zullen voor elke cursus die nog moet worden voltooid een kost aangerekend worden dewelke voor Masters studenten 500 EUR en voor voltijdse MBA studenten 1250 EUR bedraagt. In geval het enkel gaat om het indienen van papers, zal een vast bedrag van 250 euro worden aangerekend.

  Executive MBA studenten die niet alle cursussen binnen de tweede zittijd hebben afgelegd, kunnen deze cursussen in het volgende academiejaar afleggen in welk geval: 
  • Executive MBA studenten die alle cursussen hebben bijgewoond maar niet alle opdrachten/examens hebben afgelegd zullen een kost van 500 euro per niet-voltooide opdracht/examen worden aangerekend. 
  • Executive MBA studenten die niet alle cursussen hebben bijgewoond, zullen een kost van 1500 euro per niet-voltooide cursus worden aangerekend.
 • Binnen het volgende academiejaar
  Executive MBA-studenten die niet alle cursussen hebben voltooid binnen het volgende academiejaar, hebben 4 bijkomende jaren om de opleiding te voltooien (i.e. 5 jaar vanaf de datum van het afstuderen van hun initiële cohorte): 
  • Het Executive MBA curriculum op het moment van hervatting van de opleiding zal vergeleken worden met het curriculum van de initiële cohorte van de student. Executive MBA-studenten zullen vrijgesteld worden van alle cursussen die nog deel uitmaken van de opleiding voor dewelke zij een final passing grade (i.e. 10/20) hebben behaald. :
  • Executive MBA-studenten moeten slagen voor alle cursussen en opdrachten die geen deel uitmaakten van het initiële curriculum aan 1500 euro per cursus

Hervatting opleiding in het buitenland
MBA studenten die een deel van het programma in België hebben afgerond en de rest van het programma in het buitenland willen voortzetten, wordt een administratieve kost van 500 euro aangerekend. 

Stopzetting Doctorate in Business Administration programma
Als een student wil stoppen met zijn/haar studies, moet hij/zij de DBA-programmadirecteur hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. De student moet het volledige inschrijvingsgeld betalen voor het jaar waarin hij/zij is momenteel ingeschreven in.
Vlerick Business School kan ook de student verzoeken om te stoppen met zijn/haar studie. Dit besluit zal naar behoren worden geargumenteerd op basis van het jaarlijks voortgangsverslag of het doctoraatsseminarie en wordt officieel bekrachtigd door de DBA doctoraatscommissie. De DBA programmadirecteur zal de student schriftelijk op de hoogte brengen van dit besluit. De student zal pro rata temporis vrijgesteld worden van het inschrijvingsgeld voor het respectievelijke jaar.

Overmacht 

Als overmacht gelden alle omstandigheden buiten de wil van de partijen, die niet te wijten zijn aan de fout van Vlerick Business School of de student, en die van dien aard zijn dat het vorderen van de naleving van de overeenkomst jegens één van de partijen onredelijk dan wel onmogelijk zal zijn. In geval van overmacht is geen van de partijen gehouden tot naleving van de overeenkomst, noch tot betaling van enige schadevergoeding. Gevallen van overmacht zijn onder andere (zonder dat deze lijst evenwel beperkend is): stakingen, bedrijfsblokkades, bedrijfsstoringen, gebrek aan energie- en/of telecommunicatievoorzieningen, uitzonderlijke veralgemeende ernstige transportstoringen, maatregelen van staatswege, oorlogen, terreuraanslagen, natuurrampen, epidemieën, etc. Ziekte van de contractant is uitdrukkelijk uitgesloten als geval van overmacht. 

Betwistingen en bevoegdheid 

Elke betwisting van een factuur moet aan de studentenadministratie of aan de boekhouding van Vlerick Business School schriftelijk (per brief met bewijs van ontvangst – bv. aangetekend, fax met ontvangstbevestiging of e-mail met ontvangstbevestiging) bekendgemaakt worden, dit binnen een termijn van 15 werkdagen na ontvangst.
Alle betwistingen i.v.m. deze algemene voorwaarden en de overeenkomst vallen onder het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken voor het gerechtelijk arrondissement Gent zijn bevoegd voor eventuele geschillen die uit de overeenkomst voortspruiten of met betrekking tot deze algemene voorwaarden zouden rijzen.

Last update: 16 April 2019