Algemene Voorwaarden Evenementen

Betaling 

De facturen van Vlerick Business School zijn betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur, dit behoudens andersluidende overeenkomst. In geval van niet-betaling van het bedrag op de vervaldatum zal automatisch, van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling, de wettelijke interestvoet aangerekend worden. Bovenop deze interest is de contractant aansprakelijk voor de betaling van een forfaitaire vergoeding voor de administratieve kosten veroorzaakt door deze laattijdige betaling. De contractant gaat ermee akkoord dat deze vergoeding is vastgesteld op 10% van het totale uitstaande bedrag (zonder interest), met een minimum van € 65. 

De kosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenmin als andere inningskosten zijn niet in de forfaitaire vergoeding inbegrepen en worden de contractant afzonderlijk aangerekend. Elke betwisting van een factuur moet aan de boekhouding van Vlerick Business School schriftelijk (per brief met bewijs van ontvangst – bijvoorbeeld aangetekend, fax met ontvangstbevestiging of e-mail met ontvangstbevestiging) bekendgemaakt worden, dit binnen een termijn van 15 werkdagen na ontvangst van de factuur.

Annulatieregeling 

Indien de contractant door omstandigheden gedwongen wordt zijn inschrijving te annuleren, dienen volgende procedures in acht te worden genomen: 

  • De annulatie dient schriftelijk bevestigd te worden aan Vlerick Business School (per brief, fax of e-mail).
  • Annulatie van evenementen waarvoor inschrijvingsgeld wordt gevraagd:
    • Bij annulatie meer dan 10 dagen voor het evenement, is geen vergoeding verschuldigd. 
    • Bij annulatie tussen 10 en 5 dagen voor het evenement, zal een administratieve vergoeding van 50 % van het inschrijvingsgeld aangerekend worden. 
    • Bij annulatie op de 5de dag of minder dan 5 dagen voor het evenement en op de dag van het evenement zelf, zal het volledige inschrijvingsgeld aangerekend worden. 
    • Annulatie van evenementen waarvoor geen inschrijvingsgeld wordt gevraagd: Aangezien het aantal inschrijvingen beperkt is, zal bij annulatie op de 5de dag of minder dan 5 dagen voor het evenement en op de dag van het evenement zelf een ‘no-show fee’ van € 50 voor administratieve kosten aangerekend worden. 

Om misverstanden te vermijden is de annulatie slechts geldig zo de contractant van Vlerick Business School een uitdrukkelijk ontvangstbericht krijgt met de vermelding van de aanvaarding van de annulatie. 

Vlerick Business School behoudt zich het recht voor om het evenement te annuleren tot 7 kalenderdagen voor het evenement. Reeds betaald inschrijvingsgeld zal in dit geval binnen 14 kalenderdagen na de kennisgeving van de annulatie aan de contractant worden terugbetaald.

Deelnemerslijst 

Door zich voor dit evenement in te schrijven, verleent de contractant Vlerick Business School zijn toestemming om zijn naam, functie en werkgever te delen met evenement deelnemers en gastsprekers via een deelnemerslijst en/of een online evenement app voor het faciliteren en voorbereiden van de spreeksessies van de gastspreker en voor netwerking doeleinden. 

Gastsprekers ontvangen enkel een deelnemerslijst als zij akkoord gaan om de persoonsgegevens van deelnemers, ontvangen van Vlerick Business School, te beschermen in overeenstemming met alle wetten, regelgeving en regels vanwege enige regering, agentschap of autoriteit, die van toepassing zijn met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens vindt men terug in ons privacy beleid.

Beelden en opnames 

Door deelname aan het evenement verleent de contractant aan Vlerick Business School volledige rechten (1) om afbeeldingen en opnames te maken (zoals camera-, foto- en video-opnames en digitale foto's) en (2) om deze beelden en opnames en eventuele reproducties of aanpassingen te gebruiken voor marketingen publiciteit gerelateerde doeleinden om het doel van de School (met name onderwijs, onderzoek en diensten op het gebied van managementwetenschappen) te helpen bereiken. Dit kan omvatten (maar is niet beperkt tot) het recht om deze beelden en/of opnames te gebruiken in gedrukte (brochures, posters, enz.) en online (website, online banners, etc.) publiciteit, sociale media, beeld en video hosting websites en persberichten. Beelden en opnames zullen maximaal 5 jaar bewaard en in publiciteit gebruikt worden. 

De contractant kan – op elk moment – zijn toestemming voor het gebruik van zijn persoonsgegevens voor de hiervoor opgesomde doeleinden intrekken door een e-mail te sturen naar database@vlerick.com. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens vindt men terug in ons privacy beleid.

Overmacht 

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de fout van Vlerick Business School of van de contractant en die van dien aard is dat het vorderen van de naleving van de overeenkomst jegens één van de partijen onredelijk dan wel onmogelijk zal zijn. In geval van overmacht is geen van de partijen gehouden tot naleving van de overeenkomst, noch tot betaling van enige schadevergoeding. Gevallen van overmacht zijn onder andere (zonder dat deze lijst evenwel beperkend is): stakingen, bedrijfsblokkades, bedrijfsstoringen, ernstige transportstoringen inclusief panne en brandstofschaarste, gebrek aan telecommunicatievoorzieningen, maatregelen van staatswege, oorlogen, terreuraanslagen, natuurrampen, epidemieën, isolaties. Ziekte van de contractant is uitdrukkelijk uitgesloten als geval van overmacht. 

Betwistingen en bevoegdheid 

Eventuele klachten over een evenement worden vertrouwelijk behandeld en moeten ten laatste binnen 10 kalenderdagen na het evenement schriftelijk aan Vlerick Business School worden overgemaakt. Doelstelling is om klachten in onderling overleg op te lossen. 

Alle betwistingen i.v.m. de algemene voorwaarden en de overeenkomst vallen onder het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement Gent zijn bevoegd voor eventuele geschillen die uit deze overeenkomst voortspruiten of met betrekking tot deze algemene voorwaarden zouden rijzen.

Last update: 16 April 2019