Algemene Voorwaarden Managementopleidingen

Betaling 

De facturen van Vlerick Business School zijn betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur, dit behoudens andersluidende overeenkomst, of bij inschrijving als onmiddellijk moet worden betaald (bijvoorbeeld online betaling). In geval van niet-betaling van het bedrag op de vervaldatum zal automatisch, van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling, de wettelijke interestvoet aangerekend worden. Bovenop deze interest is de contractant aansprakelijk voor de betaling van een forfaitaire vergoeding voor de administratieve kosten veroorzaakt door deze laattijdige betaling. De contractant gaat ermee akkoord dat deze vergoeding is vastgesteld op 10% van het totale uitstaande bedrag (zonder interest), met een minimum van € 65.
De kosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenmin als andere inningskosten zijn niet in de forfaitaire vergoeding inbegrepen en worden de contractant afzonderlijk aangerekend. Elke betwisting van een factuur moet aan het secretariaat van de desbetreffende opleiding of indien dit niet toepasselijk is, aan de boekhouding van Vlerick Business School schriftelijk (per brief met bewijs van ontvangst – bijvoorbeeld aangetekend, fax met ontvangstbevestiging of e-mail met ontvangstbevestiging) bekendgemaakt worden, dit binnen een termijn van 15 werkdagen na ontvangst van de factuur. 

De procedures onder dit onderwerp zijn van toepassing op zowel professionals als consumenten als contractspartij.

Annulatieregeling 

Indien de contractant door omstandigheden gedwongen wordt zijn inschrijving te annuleren, dienen volgende procedures in acht te worden genomen: 

1. Als de contractant als een professional moet worden beschouwd 

In het geval dat de opleiding, de cursus, de training of anderszins op een vaste datum begint, is de volgende procedure van toepassing:

 • Deelnemer kan zijn deelname binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de aanmelding kosteloos annuleren, tenzij de startdatum van de opleiding binnen die termijn is gelegen.
 • De annulering dient schriftelijk bevestigd te worden aan het secretariaat van de desbetreffende opleiding (per brief, fax of e-mail).
 • Bij annulering van de inschrijving meer dan 90 dagen voor aanvang van de opleiding, is geen vergoeding verschuldigd.
 • Bij annuleringvan de inschrijving tussen de 90 en de 30 dagen voor de aanvang van de opleiding is een vergoeding verschuldigd van 25% van de deelnameprijs.
 • Bij annuleringvan de inschrijving tussen de 29 en de 14 dagen voor de aanvang van de opleiding is een vergoeding verschuldigd van 50% van de deelnameprijs.
 • Bij annuleringtussen de 13de dag en de aanvang van de opleiding, is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 • Om misverstanden te vermijden is de annuleringslechts geldig zo de contractant van Vlerick Business School een uitdrukkelijk ontvangstbericht krijgt met vermelding van de aanvaarding van de annulering

Vlerick Business School biedt de contractant steeds de mogelijkheid om in een door de School aanvaarde vervanging van persoon te voorzien, voor zover deze persoon voldoet aan de eventuele criteria voor deelname aan de activiteiten van de School. In dat geval betaalt de contractant geen annuleringsvergoeding. Afwezigheid, evenals vroegtijdig vertrek tijdens de opleiding wordt niet gecompenseerd. Uitzonderlijk kan door Vlerick Business School worden toegestaan dat de contractant die door omstandigheden 1 of meer dagen niet aan de opleiding kan deelnemen, aan de eerstvolgende editie van deze opleiding mag deelnemen. Dit onder voorbehoud dat een editie met dezelfde inhoud wordt georganiseerd en mits het betalen van een forfaitaire vergoeding voor de administratieve kosten ten bedrage van € 250 (exclusief 21% BTW). 

Vlerick Business School behoudt zich het recht voor om de opleiding te annuleren tot 7 kalenderdagen voor de start van de opleiding. Reeds betaalde deelnameprijzen zullen in dit geval binnen 14 kalenderdagen na de kennisgeving van de annulering aan de contractant worden terugbetaald. 

Deze annuleringsregeling is enkel van toepassing op managementopleidingen. Voor MBA & Masters opleidingen en opleidingen op maat geldt een specifieke annuleringsregeling die bij inschrijving of ondertekening van het contract aan de contractant ter kennis wordt gebracht. 

In het geval dat de opleiding, cursus, training of anderszins geen vaste begindatum heeft en daarom op rollende basis kan worden geraadpleegd (bijvoorbeeld online programma's, cursussen, training of anderszins), is de volgende procedure van toepassing:

 • De annulering dient schriftelijk bevestigd te worden aan het secretariaat van de desbetreffende opleiding (per brief, fax of e-mail).
 • Zodra de contractant toegang heeft gekregen tot het platform of het (eerste deel van de) inhoud, is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 • Voor annuleringen voordat dergelijke toegang is verleend of vrijgegeven door Vlerick Business School, zijn er geen annuleringskosten verschuldigd door de contractant.;
 • Om misverstanden te vermijden is de annulering slechts geldig zo de contractant van Vlerick Business School een uitdrukkelijk ontvangstbericht krijgt met vermelding van de aanvaarding van de annulering. 
 • Deelnameprijzen die al zijn betaald, worden vervolgens binnen 14 kalenderdagen na kennisgeving van de annulering aan de contractant terugbetaald.

Vlerick Business School kan, op verzoek, beslissen om de contractant de mogelijkheid te bieden om een aanvaardbare vervanging van de ingeschreven persoon te regelen, voor zover deze persoon voldoet aan de toelatingscriteria (indien van toepassing). Dit alleen onder de voorwaarde dat het programma nog niet is gestart. Geen annuleringskosten zijn dan verschuldigd. 

Deze annuleringsregels zijn van toepassing op alle opleidingen, cursussen, trainingen of anderszins zonder vaste startdatum en zijn daarom op voortschrijdende basis toegankelijk.

2. Als de contractant als een consument moet worden beschouwd

 • Alle annuleringen moeten schriftelijk (per brief, fax of e-mail) aan het secretariaat van de opleiding worden gemeld.
 • Als het contract met betrekking tot een specifieke opleiding, cursus, training of anderszins moet worden beschouwd als een overeenkomst op afstand (bijvoorbeeld online afgesloten via de website), hebben consumenten het recht om het contract binnen 14 dagen op te zeggen zonder een reden op te geven. Dit geldt voor zowel opleidingen, cursussen, trainingen of anderszins startend op een vaste datum, als op voortschrijdende basis.
 • Deze herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag (i) waarop de consument fysiek (het laatste exemplaar van de serie van) de goederen verkrijgt, in geval van een verkoopcontract, of (ii) van het sluiten van de overeenkomst, indien het contract het verrichten van diensten inhoudt (inclusief digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd). Om aan de wachttijd te voldoen, volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht toe te sturen voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument Vlerick Business School (via het secretariaat van de betreffende opleiding) informeren over het besluit om het contract op te zeggen door een ondubbelzinnige verklaring (per brief, fax of e-mail).
 • Bij legitiem gebruik van het herroepingsrecht vergoedt Vlerick Business School alle ontvangen betalingen, inclusief de kosten van bezorging (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een ander type levering dan het goedkoopste standaardtype dat wordt aangeboden door ons), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop Vlerick Business School op de hoogte wordt gesteld van het besluit om het contract te herroepen. Vlerick Business School voert een dergelijke terugbetaling uit met hetzelfde betaalmiddel als de consument bij de eerste transactie, tenzij de consument uitdrukkelijk anderszins akkoord gaat. In elk geval zijn er geen kosten verbonden aan deze terugbetaling.
 • Als de consument goederen heeft ontvangen in verband met het afgesloten contract met Vlerick Business School, zal de consument de goederen terugsturen of overdragen aan Vlerick Business School zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop welke intrekking wordt meegedeeld aan Vlerick Business School. De consument moet de directe kosten van het terugzenden van de goederen dragen. De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het hanteren, anders dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.
 • In het geval van een contract voor het leveren van diensten (inclusief digitale inhoud die wordt geleverd op een niet-tastbare drager), moet de consument Vlerick Business School een bedrag betalen dat in verhouding staat tot wat al is verstrekt totdat de herroeping wordt gemeld aan Vlerick Business School, in vergelijking met de volledige dekking van het contract, als de consument heeft verzocht om te beginnen met de uitvoering van de diensten of de levering van de digitale inhoud tijdens de herroepingstermijn.
 • De consument heeft niet langer het recht om een contract op te zeggen om diensten te verlenen (of om digitale inhoud te leveren), nadat de diensten volledig zijn uitgevoerd of de consument toegang heeft gekregen tot de digitale inhoud (of de digitale inhoud is vrijgegeven), indien de consument zijn/haar uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om met de uitvoering, levering of vrijgave tijdens de herroepingstermijn te beginnen en hij/zij heeft erkend dat hij/zij het herroepingsrecht verliest zodra de diensten volledig zijn uitgevoerd of de consument toegang hebben gekregen tot de digitale inhoud (of de digitale inhoud is vrijgegeven).
 • Zodra de herroepingstermijn is verstreken, zijn de standaard algemene voorwaarden voor annuleringen van toepassing (d.w.z. die van toepassing op professionals).

Wijziging opleiding 

De School behoudt zich het recht voor om - zonder vergoeding - het formaat (bv. online, offline, enz.) van de opleiding te wijzigen wanneer de omstandigheden (bv. gezondheidsmaatregelen opgelegd door de Belgische autoriteiten) dit vereisen.

Deelnemerslijst 

Door zich voor deze opleiding in te schrijven, verleent de contractant Vlerick Business School zijn toestemming om de volgende persoonlijke informatie met (1) gastsprekers (2) juryleden, experten en/of coaches en (3) mede-deelnemers te delen via e-mail, een deelnemerslijst en/of een online opleidingsapp: (1) Gastsprekers ontvangen – alleen voor het faciliteren en voorbereiden van hun spreeksessies – de naam, functie en werkgever van de contractant; (2) Juryleden, experten en/of coaches ontvangen – alleen voor evaluatie- en coaching doeleinden - de naam, het bedrijf en e-mail van de contractant; (3) Mede-deelnemers ontvangen – voor doeleinden van netwerking en groepswerk – de naam, functie, werkgever en e-mail van de contractant (en in geval van een lange termijn opleiding ook de contractant’s telefoonnummer). Gastsprekers, juryleden, experten en/of coaches ontvangen enkel een deelnemerslijst als zij akkoord gaan om de persoonsgegevens van deelnemers, ontvangen van Vlerick Business School, te beschermen in overeenstemming met alle wetten, regelgeving en regels vanwege enige regering, agentschap of autoriteit, die van toepassing zijn met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens vindt men terug in ons privacy beleid.

Beelden en opnames 

Door deelname aan de opleiding verleent de contractant aan Vlerick Business School volledige rechten (1) om afbeeldingen en opnames te maken (zoals camera-, foto- en video-opnames en digitale foto's) en (2) om deze beelden en opnames en eventuele reproducties of aanpassingen te gebruiken voor marketing- en publiciteit gerelateerde doeleinden om het doel van de School (met name onderwijs, onderzoek en diensten op het gebied van managementwetenschappen) te helpen bereiken. Dit kan omvatten (maar is niet beperkt tot) het recht om deze beelden en/of opnames te gebruiken in gedrukte (brochures, posters, enz.) en online (website, online banners, etc.) publiciteit, sociale media, beeld en video hosting websites en persberichten. Beelden en opnames zullen maximaal 5 jaar bewaard en in publiciteit gebruikt worden. De contractant kan – op elk moment – zijn toestemming voor het gebruik van zijn persoonsgegevens voor de hiervoor opgesomde doeleinden intrekken door een e-mail te sturen naar database@vlerick.com. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens vindt men terug in ons privacy beleid

Opleidingscertificaat 

Een opleidingscertificaat wordt uitgereikt onder de volgende voorwaarden: 

 • minimale aanwezigheid van 80% voor opleidingen van korte duur;
 • minimale aanwezigheid van 80% en succesvolle voltooiing van het in-company project voor opleidingen van lange duur.

Overmacht 

Als overmacht gelden alle omstandigheden buiten de wil van de partijen, die niet te wijten zijn aan de fout van één van de partijen en die van dien aard zijn dat het vorderen van de naleving van de overeenkomst jegens één van de partijen onredelijk dan wel onmogelijk zal zijn. In geval van overmacht is geen van de partijen gehouden tot naleving van de overeenkomst, noch tot betaling van enige schadevergoeding. Gevallen van overmacht zijn onder andere (zonder dat deze lijst evenwel beperkend is): stakingen, bedrijfsblokkades, bedrijfsstoringen, gebrek aan energie- en/of telecommunicatievoorzieningen, uitzonderlijke veralgemeende ernstige transportstoringen, maatregelen van staatswege, oorlogen, terreuraanslagen, natuurrampen, epidemieën. Ziekte van de contractant is uitdrukkelijk uitgesloten als geval van overmacht. 

Klachten & Toepasselijk recht & Bevoegde rechtbanken 

Eventuele klachten over een managementopleiding worden vertrouwelijk behandeld en moeten ten laatste binnen 14 kalenderdagen na het einde van de opleiding schriftelijk aan Vlerick Business School worden overgemaakt. De School bezorgt de contractant binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging en draagt ervoor zorg dat de klacht binnen 4 weken na de datum van de ontvangstbevestiging is afgehandeld. Een eenmalige verlenging van deze termijn met maximaal 4 weken is mogelijk. In voorkomend geval zal de contractant hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht. 

Doelstelling is om klachten in onderling overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook de mogelijkheid gerekend om de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat aan de bevoegde rechter zal worden overgemaakt. Alle betwistingen i.v.m. de algemene voorwaarden en de overeenkomst vallen onder het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement Gent zijn bevoegd voor eventuele geschillen die uit deze overeenkomst voortspruiten of met betrekking tot deze algemene voorwaarden zouden rijzen.

Last update: 16 April 2019