Algemene Voorwaarden Online MBA

Betalingsvoorwaarden 

Deze voorwaarden gelden voor de betaling van alle opleidingsvergoedingen namens de deelnemers met betrekking tot de online MBA-opleiding van Vlerick Business School. Deze voorwaarden vormen een specifieke aanvulling op onze algemene voorwaarden. 

1. Betalingsmogelijkheden (volledige opleiding en modules)
Deelnemers kunnen: 

  • de volledige opleiding vooraf betalen en een korting krijgen van 1 module; of
  • één module per keer vooraf betalen; of
  • verschillende modules per module vooraf betalen.

Deelnemers moeten ervoor zorgen dat zij vóór de vervaldag van de betaling van hun module:

  • het inschrijvingsgeld voor de opleiding of module volledig betalen; of
  • een brief van een sponsor verstrekken waarin die sponsor waarborgt dat hij het inschrijvingsgeld zal betalen.

2. Aansprakelijkheid voor de betaling van vergoedingen
Deelnemers moeten ervoor zorgen dat alle vergoedingen die zij aan Vlerick Business School verschuldigd zijn, tijdig worden betaald. 

Ongeacht de bereidheid van een contractant om namens een deelnemer vergoedingen te betalen, blijft de deelnemer altijd wettelijk aansprakelijk voor de betaling van alle vergoedingen. 

Deelnemers kunnen hun inschrijvingsgeld betalen met een kredietkaart/betaalkaart of met een bankoverschrijving.

3. Betaling door derden (sponsoring)
De werkgever van een deelnemer, een andere rechtspersoon of een overheidsinstelling kan optreden als sponsor van de deelnemer en namens die deelnemer het inschrijvingsgeld (of een andere vergoeding) betalen (“de sponsor”). Voordat de factuur wordt opgemaakt, moet de deelnemer een bewijs indienen dat de sponsor zich tot betaling verbonden heeft. 

De contractant / sponsor verbindt zich ertoe het inschrijvingsgeld voor de volledige opleiding vooraf te betalen aan Vlerick Business School met een kredietkaart/betaalkaart of een bankoverschrijving. 

Wanneer het bedrag dat een sponsor van een deelnemer aan Vlerick Business School betaalt minder is dan het volledige inschrijvingsgeld (of andere vergoedingen), betaalt de deelnemer het openstaande resterende saldo van het inschrijvingsgeld (of andere vergoedingen) rechtstreeks aan Vlerick Business School. 

De facturen zijn betaalbaar in euro.

Als Vlerick Business School geen betaling van het inschrijvingsgeld van een deelnemer (of andere vergoedingen) ontvangt van de contractant / sponsor, worden het inschrijvingsgeld (of andere vergoedingen) opeisbaar, blijft de deelnemer aansprakelijk voor de volledige betaling van het inschrijvingsgeld (of andere vergoedingen) en zal de deelnemer het openstaande inschrijvingsgeld (of andere vergoedingen) op het eerste verzoek van Vlerick Business School betalen.

4. Gevolgen van niet-betaling
Zeven (7) dagen na de startdatum van de module moet het inschrijvingsgeld volledig betaald zijn, of - indien een deelnemer wordt gesponsord - moet het bewijs dat een sponsor zich tot betaling verbonden heeft, verstrekt zijn. Wanneer er niet betaald is of geen bewijs van sponsoring is verstrekt, wordt de deelnemer de toegang tot de module en de opleiding ontzegd. Daarnaast behoudt Vlerick Business School zich het recht voor om de toegang te ontzeggen tot diensten, faciliteiten of voorzieningen zolang het inschrijvingsgeld (of andere vergoedingen) niet betaald zijn. 

Als het inschrijvingsgeld (of een substantieel deel van het inschrijvingsgeld) of andere vergoedingen die aan Vlerick Business School verschuldigd zijn, onbetaald blijven, heeft Vlerick Business School het recht de maatregelen te nemen die worden vermeld in punt 4 van de “Algemene voorwaarden van Vlerick Business School” om de schuld te innen.

5. Terugbetaling van vergoedingen
Terugbetaling van inschrijvingsgelden uitsluitend bij betaling per module:

Datum van terugtrekking Verschuldigd inschrijvingsgeld
7 dagen of minder na de geplande startdatum van de moduleVoor die module is geen inschrijvingsgeld verschuldigd
Meer dan 7 dagen na de geplande startdatum van de moduleVoor die module is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd

Wanneer een deelnemer het inschrijvingsgeld voor een module volledig of gedeeltelijk heeft betaald en zich 7 dagen of minder na de geplande startdatum van de module terugtrekt, heeft die deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag van het inschrijvingsgeld. Aanvragen voor terugbetaling moeten vóór de 7de dag van de module schriftelijk worden ingediend bij de support officer van de deelnemer. 

Deelnemers die per module betalen, zijn uitsluitend het inschrijvingsgeld verschuldigd voor modules waarvoor zij ingeschreven blijven na de 7de dag na de geplande startdatum van de module. Een deelnemer die zich wil terugtrekken, is geen inschrijvingsgeld verschuldigd voor modules die nog niet begonnen zijn. 

Wanneer een deelnemer vooraf verschillende modules aankoopt met de Shopify check-outfunctie, maar de volledige opleiding niet vooraf betaalt, heeft deze deelnemer het recht terugbetaling te vragen voor aangekochte modules die nog niet begonnen zijn.

Terugbetaling van inschrijvingsgeld wanneer de volledige opleiding vooraf is betaald: 

Deelnemers die ervoor kiezen het inschrijvingsgeld voor de opleiding volledig vooraf te betalen, ontvangen een korting van 1 module. Zij komen niet in aanmerking voor terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor hun opleiding als er meer dan 7 dagen verstreken zijn na de geplande startdatum voor de eerste module. Deelnemers krijgen 5 jaar de tijd om hun opleiding te voltooien. 

Betwistingen in verband met een factuur moeten uiterlijk 15 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk worden gemeld (per aangetekende post, fax met ontvangstbewijs of e-mail met ontvangstbewijs) aan het secretariaat van de opleiding in kwestie of, in de andere gevallen, aan de afdeling Boekhouding van Vlerick Business School.

Last update: 16 April 2019