Algemene Voorwaarden Traineeships

Toepassingsgebied 

 • Deze algemene voorwaarden gelden voor elke aanvraag voor een Traineeship (stage) die door Vlerick tegen een vergoeding wordt verstrekt (zie definities hieronder).
 • Wie een stage aanvraagt, bevestigt daarmee aanvaarding van deze algemene voorwaarden, ook als deze in strijd zijn met de eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden van de onderneming.

Definities

VlerickVlerick Business School, een stichting van openbaar nut naar Belgisch recht, met zetel te Reep 1, 9000 Gent, België, btw-nummer BE 0424.244.049
Ondernemingrechtspersoon die een project aanvraagt
Student(en)Vlerick MBA- of Masters- student(en)
Toezichthoudereen leidinggevende van de onderneming die haar vertegenwoordigt
Promotoreen faculteitslid van Vlerick
Traineeship (stage)een stage waarin de studenten een specifiek bedrijfsprobleem of strategische kwestie van een onderneming analyseren als onderdeel van hun Masters- of MBA-opleiding bij Vlerick
Vergoeding€ [13.500] (excl. 21% btw) indien de stage wordt georganiseerd voor 3 studenten
€ [11.500] (excl. 21% btw) indien de stage wordt georganiseerd voor 2 studenten
€ [9.500] (excl. 21% btw) indien de stage wordt georganiseerd voor 1 student
Kosten

alle kosten die door de student(en) worden gemaakt in verband met de uitvoering van de stage, zoals:

(1)(dagelijkse) reiskosten: treinkaartjes, autokosten tegen € [0,3412] per km voor projectverplaatsingen en € [0,1706] voor woonwerkverplaatsingen, … 

(2)verblijfskosten tijdens verblijven in het buitenland

(3)kosten voor het verzamelen van gegevens tijdens een marktonderzoeksproject 

(4)kopieerkosten projectrapport

Aanvraag, doorlichting en contract 

 • Stagevoorstellen moeten worden ingediend aan de hand van het aanvraagformulier op de website van Vlerick.
 • Voor het academiejaar 2017-2018 kan de onderneming tot eind december een stage aanvragen in verband met een marktonderzoeksproject. Een stage in verband met een ander project kan tot eind januari worden aangevraagd.
 • Bij ontvangst van het aanvraagformulier neemt Vlerick contact op met de onderneming om de aan de studenten gerichte advertentie op te stellen en te bespreken welk type studenten bij de onderneming past. De onderneming moet een beschrijving geven van de student(en) waaraan zij de voorkeur geeft en van het project waaraan zij de student(en) wil laten werken. Zodra de student(en) van haar voorkeur is/zijn gevonden, ontvangt de onderneming een stagecontract van Vlerick dat zij moet ondertekenen. Bovendien moet zij het doorlichtingsformulier invullen en terugbezorgen. 
 • Wanneer een ondertekend contract ontbreekt, zal de onderneming het projectrapport niet ontvangen en zal zij niet kunnen deelnemen aan de verdediging van het project. 

Facturering en betaling 

 • De onderneming betaalt Vlerick de vergoeding die na ondertekening van het contract wordt gefactureerd. 
 • De onderneming vergoedt alle kosten. 
 • De onderneming komt de kosten vooraf overeen met de student(en). Deze kosten (excl. 21% btw) worden door Vlerick gefactureerd op basis van een kostennota (waarin de originele ontvangstbewijzen van de kosten zijn opgenomen) die door de onderneming is goedgekeurd. 
 • Facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen Vlerick en de onderneming. Als facturen op de vervaldag niet betaald zijn, worden de bedragen automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving verhoogd met de interest die is voorgeschreven volgens de Belgische wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. 

Annulering door de onderneming 

 • Als de onderneming de stage annuleert voor ze begint, worden annuleringskosten ten bedrage van € 1.000 aangerekend. 
 • De stage kan niet zonder reden worden geannuleerd nadat ze begonnen is. 

Toezicht 

 • De onderneming stelt een toezichthouder aan en Vlerick stelt een promotor aan die de student(en) zal begeleiden en ondersteunen. 

Verplichtingen van de onderneming 

 • Wanneer zij in de vestigingen van de onderneming aan het werk zijn, mogen de studenten gebruikmaken van een kantoorruimte, een telefoon en een computer. 
 • De onderneming verleent de student(en) toegang tot alle informatie en personen die van belang zijn voor het project. 

Projectrapport 

Het projectrapport wordt opgesteld in het Engels, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de onderneming en Vlerick.

 • De student(en) verdedigt/verdedigen hun project voor een jury. In deze jury wordt de onderneming vertegenwoordigd door de toezichthouder. Andere afgevaardigden van de onderneming mogen de verdediging van de stage bijwonen maar de onderneming krijgt slechts één stem. 
 • De jury beoordeelt het project op inhoud en methodologie, schriftelijke verslaggeving, mondelinge presentatie en verdediging, persoonlijke inspanningen / inzet, nut en praktische waarde. 
 • De jury geeft scores voor het project op basis van de door Vlerick verstrekte richtsnoeren.

Toepasselijke wet en bevoegde rechtbanken 

 • Deze algemene voorwaarden worden uitsluitend geregeld, uitgelegd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgische recht. 
 • Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden worden voorgelegd aan de rechtbanken van Gent (België) die als enige bevoegd zijn om deze te beslechten.

Last update: 16 April 2019