Algemene Voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • ‘Vlerick’: Vlerick Business School , stichting van openbaar nut, met zetel te Reep 1, 9000 Gent (België) en ondernemingsnummer 0424.244.049 (RPR Gent). 
  • ‘Gebruiker': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Vlerick via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 
  • 'Opleidingen': het voorwerp van een of meerdere (elektronische) overeenkomsten, hetzij door eenvoudige inschrijving, hetzij door een procedure van aanmelding en inschrijving. 
  • ‘Producten’: producten uit de Vlerick web shop.

1. Wat verstaan we onder voorwaarden? 

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten, projecten en/of Opleidingen. Zo zijn, niet-limitatief aangegeven, ook de ‘General Terms and Conditions for Full-time MBA, Executive MBA, Masters in Financial Management, Masters in General Management en Masters in Marketing Management’ ten allen tijde van toepassing. Mochten er tussen deze specifieke voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken op voorwaarde van een uitdrukkelijk schriftelijk akkoord. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. Algemene Voorwaarden of inkoopvoorwaarden die de Gebruiker hanteert zijn niet van toepassing. Vlerick behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige inschrijvingen en bestellingen. Door het gebruik van de website of ander elektronisch portaal van Vlerick, het plaatsen van een bestelling of het inschrijven door de Gebruiker voor Opleidingen, toelatingsproeven, conferenties of afgeleiden aanvaardt de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Vlerick-website. Vlerick kan beroep doen op derden wanneer dit vereist is voor de correcte uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker. Vlerick is bereikbaar via ‘vlerick.com, vlerick.com en vlerick.com’ 

2. Hoe komt de overeenkomst tot stand? 

Vlerick besteedt de grootste zorg aan het online plaatsen van informatie over haar activiteiten (zoals het verstrekken en organiseren van Opleidingen, toelatingsproeven evenementen, workshops en seminaries), en dit inclusief de beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar educatieve partners (zoals bijvoorbeeld gastprofessoren en sprekers), en juridische, technische of organisatorische leveranciers, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de opleidingsmarkt. Bepaalde kenmerken van de activiteiten die door Vlerick op haar website worden weergegeven, kunnen verschillen van de reële invulling. Een overeenkomst komt tot stand, in het geval het aanbod niet via de Vlerick-website is gedaan, op het moment dat een schriftelijke bevestiging (e-mail) aan de Gebruiker is bezorgd dan wel, in het geval het aanbod via de Vlerick-website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres. 

Opleidingen bij Vlerick kennen een lange of korte tijdsduur. Meer informatie over en duiding rond de Opleidingen vindt u terug onder titel 9 (‘Welke Opleidingen bestaan er?’). 

Een op naam gesteld aanbod heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in het aanbod staat vermeld. Vlerick en haar Gebruiker komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Vlerick gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle Opleidingen, evenementen, workshops of conferenties en de belangrijkste kenmerken van deze Opleidingen (en afgeleiden) die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. 

3. Hoe worden de prijzen uitgedrukt? 

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (en desgevallend in andere internationale munteenheden zoals de GBP en USD) en zijn inclusief BTW en andere taksen. In het geval een rechtspersoon als Gebruiker fungeert kan de prijs exclusief BTW en andere taksen worden aangeduid. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig tot de datum bepaald door Vlerick. De Gebruiker is de prijs verschuldigd die Vlerick in haar bevestiging conform titel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Vlerick worden gecorrigeerd. Leveringskosten (in het geval van Producten) worden duidelijk aan de Gebruiker medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Gebruiker medegedeeld. 

4. Hoe verloopt de betaling? 

De op de website aangegeven inschrijvingsgelden, eventuele kosten en verkoopsprijzen zijn inclusief alle belastingen (tenzij Gebruiker optreedt als rechtspersoon, B2B), maar zonder verzendkosten (in geval van Producten). De eventuele verzendkosten voor Producten zijn voor de Gebruiker en worden weergegeven bij het uitchecken van de digitale winkelwagen. Vlerick behoudt zich het recht voor de inschrijvingsgelden, eventuele kosten en verkoopsprijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de inschrijvingsgelden, eventuele kosten en verkoopsprijzen toe te passen die op de website aangegeven stonden op het moment van jouw inschrijving of bestelling. Indien nadrukkelijk aangegeven, kunnen online inschrijvingen of bestellingen met de gangbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalwijzen worden betaald. Er worden beveiligingsmaatregelen (SSL-codering) gebruikt om jouw online betaling veilig te kunnen laten verlopen. Indien de betaling niet onmiddellijk kan worden afgehandeld doordat gekozen wordt voor een financieel betalingsmiddel dat dergelijke onmiddellijke betaling niet kan tewerkstellingen, bepaalt Vlerick een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Facturen worden enkel op aanvraag aan rechtspersonen (B2B) overgemaakt. Consumenten worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen bijgevolg geen factuur aanvragen. Indien de klant het factuurbedrag niet voldoet binnen deze vooropgestelde termijn beginnen de wettelijke intresten te lopen en zijn zij verschuldigd zonder uitdrukkelijke ingebrekestelling. Wanneer Vlerick na 3 aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen zal de factuur overgedragen worden aan een advocaat die de procedure verder afhandelt. Klachten dienen ingediend te worden binnen een week na factuurdatum. De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg. Ten laste van de Gebruiker komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Vlerick, als gevolg van de niet nakoming door de Gebruiker van diens (betalings)verplichtingen, heeft moeten maken. 

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart (zelfstandig of via Ogone) wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Vlerick is geen partij in de relatie tussen de Gebruiker en de kaartuitgever. 

5. Digitale of fysieke levering? 

Vlerick biedt Opleidingen van korte en lange duur aan evenals workshops, seminaries, conferenties, bedrijfsprojecten, toelatingsproeven, et cetera. Hiervoor wordt vanzelfsprekend geen ‘levering’ voorzien. Het inschrijven voor Opleidingen of andere educatieve diensten is afhankelijk van een later toe te sturen (manuele of automatische) bevestiging, en wordt uitdrukkelijk uitgesloten van de e-commerce wetgeving. Vlerick voorziet echter ook in de mogelijkheid om Producten aan te kopen. Deze Producten kunnen ofwel worden afgehaald, ofwel fysiek worden geleverd. 

Ingeval van fysieke levering worden Producten zo snel als materieel mogelijk afgeleverd. Vlerick doet alles binnen haar mogelijkheid om de vermelde levertijden bij aankoop te respecteren. Vlerick neemt echter geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen of voor een Product hetwelk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending. Ingeval van bestelling, dient rekening te worden gehouden met een levertermijn van maximaal 30 dagen na bestelling. Deze maximale leveringstermijn is enkel van toepassing voor verkoop aan consumenten (B2C). Bij verkoop aan rechtspersonen dient men rekening te houden met een eventuele langere leveringstijd. De enkele overschrijding van een (leverings)termijn brengt Vlerick niet in verzuim. Het is belangrijk dat de Gebruiker bij de ontvangst van de Producten controleert of deze conform de bestelling zijn, en als dat niet zo is, Vlerick daarvan binnen de zeven (7) werkdagen op de hoogte brengen. Alle meldingen dienen per e-mail te worden aangegeven via info@vlerick.com

Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. De genoemde levertijd geldt slechts, in zoverre toegelaten door de Wet Marktpraktijken, als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Leveringen vinden plaats op het door de Gebruiker tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren Producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de Gebruiker. 

6. Identiteitsdiefstal en kredietkaartfraude: wat zijn de risico’s? 

Om de veiligheid van de online transacties te verzekeren, werkt Vlerick samen met erkende betalingspartners en kredietkaartuitgevers zoals Ogone (OGONE BVBA, met zetel te Woluwedal 102, 1200 Brussel, België). Indien de mogelijkheid bestaat tot online betaling, kan dat middels de volgende (krediet)kaarten: Visa, MasterCard, American Express, Maestro, en anderen die duidelijk en ondubbelzinnig vermelding krijgen op de Vlerickwebsite. Het online betalen wordt uitgevoerd via een gesloten beveiligingssysteem, waarmee de bankgegevens van Gebruiker steeds versleuteld worden bij verzending over het internet (SSL). Verlies of diefstal van identiteitsof kredietkaartgegevens wordt hierdoor tot een minimum beperkt. Vlerick zal over een periode van één (1) jaar identiteits- en transactiegegevens bewaren in een beveiligde en versleutelde database-omgeving. Vlerick meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan dan ook niet tegen Vlerick worden ingeroepen. 

7. Gebreken en klachtindiening 

De Gebruiker is steeds verplicht de eigenschappen en details van Producten onmiddellijk na (fysieke) ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. 

Klachten van de Gebruiker moeten binnen zeven (7) dagen na (fysieke) levering aan Vlerick schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht. Bij alle retourzendingen zijn de kosten voor de Gebruiker. 

De Gebruiker is niet gerechtigd de Producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te sturen. Indien aan voorgaande geen gevolg gegeven wordt en ten onrechte goederen teruggestuurd worden, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Gebruiker. Het inschrijven voor Opleidingen of andere educatieve diensten vallen niet onder de e-commerce wetgeving. 

8. Omruiling: kan ik mijn aankoop, aanmelding of inschrijving herroepen? 

De Wet Marktpraktijken (WMPC) bepaalt dat de Gebruiker binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product of dienst zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Dit wordt het verzakings- of herroepingsrecht genoemd. Producten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn (dit zijn alle on-demand diensten, zoals in casu het bestellen van producten) vallen ingevolge artikel 47, §4, 2° WMPC buiten de toepassing van dit recht. Ook ‘Goederen met een duidelijk persoonlijk karakter’ vallen buiten de bepaling van dit recht. Producten worden geacht een duidelijk persoonlijk karakter te bezitten. 

Aanmeldingen of inschrijvingen voor Opleidingen, zowel deze van korte of lange duur, of andere educatieve diensten vallen niet onder de geldende e-commerce wetgeving. Zij vallen daarom buiten de scope van de Wet Marktpraktijken. Het herroepingsrecht is bijgevolg afwezig. Een aanmelding of inschrijving, ongeacht een eventuele toelatingsprocedure, is daarom steeds definitief en onherroepelijk. 

In het uitzonderlijke geval dat het herroepingsrecht wel zou kunnen worden uitgeoefend (het product heeft geen gepersonaliseerd karakter, is niet on-demand besteld, is niet op maat samengesteld, en bevat geen audiovisuele kenmerken), dient een retourzending te worden opgestuurd met de Post of een andere vervoerder. Het terugsturen van een bestelling is voor kosten en risico van de Gebruiker, behalve als het product niet conform is. Binnen de termijn dient de Gebruiker het product terug te sturen naar Vlerick en een retour document aan te vragen via info@vlerick.com. Elk teruggestuurd product dient te beschikken over een RMA-nummer (Return Merchandise Authorization), op risico van ter onverrichter zake terug te sturen naar de Gebruiker. 

Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld verzakingsrecht zal Vlerick binnen zeven (7) werkdagen zorg dragen voor terugbetaling van het door de Gebruiker aan Vlerick betaalde som, middels een door haar gekozen maar internationaal algemeen aanvaarde betaalwijze. 

Er is geen restitutie mogelijk wanneer onrechtmatig gebruikt werd gemaakt van het verzakingsrecht. In dat geval worden de goederen, mits gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de Gebruiker, voor eigen rekening en risico van de Gebruiker. 

9. Welke Opleidingen bestaan er? 

Vlerick organiseert verschillende types van opleidingen. De Gebruiker kan vrij op het online portaal informatie lezen en vergaren, en vergelijken tussen de verschillende managementopleidingen. Het staat de Gebruiker vrij om via het contactformulier brochures of ander infomateriaal te bestellen. 

Vlerick biedt Opleidingen aan van lange en korte duur. Bij de Opleidingen van lange duur is een kandidaatstelling vereist. Hier doorloopt de kandidaat een toelatingsproef of screening. De Opleidingen van korte duur vereisen geen kandidaatstelling, zodat de loutere inschrijving op het online portaal in hoofde van de Gebruiker een onherroepelijke verbintenis doet ontstaan. Vlerick behoudt zich het recht voor deelnemers te weigeren. Wanneer de kandidaatstelling voor een Opleiding van lange duur is voltooid en goedgekeurd, dient de Gebruiker zich hier nog steeds in te schrijven via het online portaal. In beide gevallen komt er bijgevolg een (elektronische) overeenkomst tot stand. 

Deze educatieve diensten (Opleidingen) worden uitdrukkelijk uitgesloten van de e-commerce wetgeving. Educatieve opleidingen hangen immers in grote mate af van de inhoud, leerplan en het ter beschikking hebben van vacante plaatsen. Daarom zal telkens na inschrijving of aanmelding een manuele of automatische bevestigingsmail worden verstuurd. 

10. Wat is MyVlerick? 

MyVlerick is een online gebruikersportaal, beschikbaar vanaf de Vlerick-website. MyVlerick biedt de Gebruiker de mogelijkheid zijn profiel, identiteitsgegevens en voorkeuren te beheren. MyVlerick vereist een voorafgaande registratie van de Gebruiker, waarbij identiteitsgegevens gevraagd worden zoals naam, voornaam, e-mailadres, aanspreektitel en voorkeurtaal. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de goede werking van het portaal te garanderen, en worden binnen de marge van de Privacywet verzameld. Voor de verwerking van persoonsgegevens dient de Gebruiker de Privacyverklaring te consulteren, beschikbaar op de ‘Legal notice’ op de Vlerick-website. 

MyVlerick is een privaat gedeelte van de website. De Gebruiker kan dus pas toegang verkrijgen na registratie. De Gebruiker aanvaard bij registratie uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden, de privacyverklaring, de cookieverklaring, de disclaimer en eventuele gerelateerde juridische documenten. 

11. Overmacht 

In geval van overmacht is Vlerick niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Vlerick is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. 

12. Intellectuele eigendom 

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven eigendom van Vlerick. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk- (zoals, niet limitatief aangegeven, het Benelux depot 908522 “V VLERICK”, het Benelux depot 1251093 “V VLERICK ENJOY CHANGE” en het Benelux depot 818056 “VLERICK”, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de Gebruiker verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf. 

URL’s die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke niet onder de feitelijke controle staan van Vlerick, zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken door de Gebruiker. 

13. Verwerking persoonsgegevens 

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de opleidingsformulieren, contactopnames, inschrijvingen en aanmeldingen, registraties op MyVlerick, en het opstellen van de rekeningen en contracten. Het ontbreken van deze gegevens leidt onvermijdelijk tot problemen bij het consulteren van de relevante webpagina’s, of bij het verder verloop van de Opleiding. 

Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Gebruiker zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende Privacyverklaring, consulteerbaar via de Vlerick-website (legal notice). 

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Vlerick, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde territoriale rechter, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Last update: 16 April 2019