Algemene Voorwaarden Alumnilidmaatschap

Betaling 

Alle facturen van Vlerick Business School zijn betaalbaar op de vervaldatum die op de factuur is vermeld, tenzij anderszins overeengekomen. Als het verschuldigde bedrag op de vervaldatum niet is betaald, zullen er automatisch en zonder ingebrekestelling nalatigheidsinteresten in rekening worden gebracht, volgens de wettelijke bepalingen. Daarnaast dienen alumni eveneens een vaste administratieve vergoeding te betalen voor de kosten die door de laattijdige betaling worden veroorzaakt. Alumni erkennen en aanvaarden dat deze vergoeding wordt vastgesteld op 10% van het totale uitstaande bedrag (zonder de nalatigheidsinteresten), met een minimumbedrag van € 65. De kosten die ontstaan als gevolg van niet-betaalde facturen of ongedekte cheques en andere invorderingskosten zijn niet opgenomen in de vaste vergoeding en zullen apart in rekening worden gebracht. Geschillen over een factuur moeten schriftelijk worden gemeld (via een aangetekend schrijven, een fax met ontvangstbevestiging of een e-mail met ontvangstbevestiging) aan de boekhoudafdeling van Vlerick Business School binnen de 15 werkdagen na ontvangst van de factuur. 

Lidgeld 

Het alumnilidgeld is niet terugbetaalbaar. 

Overmacht 

Overmacht verwijst naar een situatie waarin de alumnilidmaatschapsovereenkomst niet wordt nageleefd om een reden die niet aan Vlerick Business School of de alumnus/alumna kan worden toegeschreven en waardoor de naleving van deze alumnilidmaatschapsovereenkomst voor de betrokken partij ofwel onmogelijk, ofwel een onredelijke vereiste is. In geval van overmacht worden de partijen bij de overeenkomst niet aansprakelijk gesteld voor de naleving van de voorwaarden van de alumnilidmaatschapsovereenkomst of voor de betaling van een vergoeding. Overmacht omvat (zonder beperking): stakingen, uitsluitingen, industriële geschillen, ernstige verstoringen van het vervoer, waaronder pech en brandstoftekorten, gebrek aan telecommunicatiemogelijkheden, handelingen of gebrek aan handelingen van overheidsinstanties, geweld- of oorlogsdaden, terreurdaden, natuurrampen, gezondheidsepidemieën en quarantaines, enz. 

Klachten, toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 

Klachten over het alumnilidmaatschap worden vertrouwelijk behandeld en moeten onmiddellijk schriftelijk aan Vlerick Business School worden gemeld. Het is de bedoeling om klachten in der minne te regelen. Deze algemene voorwaarden en de alumnilidmaatschapsovereenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De partijen erkennen en stemmen er uitdrukkelijk mee in dat de bevoegde rechtbanken van Gent als enige bevoegd zijn voor enige geschillen die ontstaan in het kader van deze alumnilidmaatschapsovereenkomst of deze algemene voorwaarden.

Voor het laatst bijgewerkt: 16 april 2019