Algemene voorwaarden diploma opleidingen

Algemene voorwaarden voor:

 • Full-time MBA
 • Executive MBA
 • Masters in Financial Management
 • Masters in General Management
 • Masters in Marketing & Digital Transformation
 • Masters in Innovation & Entrepreneurschip
 • Masters in International Management & Strategy  Doctorate in Business Administration

Betaling

Betaling voltijdse opleidingen

Voor elke voltijdse opleiding dient een (niet-terugbetaalbaar) voorschot ten bedrage van 4000€ (beurzen buiten beschouwing gelaten) te worden betaald. De voorschotfactuur moet worden betaald vóór de vervaldag vermeld op de factuur. Studenten met een Prodigy lening wordt het voorschot terugbetaald. Het resterende inschrijvingsgeld moet worden betaald vóór de start van het programma of, in geval men gekozen heeft om het inschrijvingsgeld in termijnen te betalen, moet het resterende inschrijvingsgeld in 3 termijnen worden betaald vóór de volgende vervaldagen: 30 november, 28 februari en 30 april. Betaling in termijnen is enkel mogelijk mits de ondertekening van een daartoe opgesteld contract en de betaling van een administratieve kost van 250 euro.

Betaling Executive MBA opleiding

Voor de Executive MBA opleiding mag de betaling van het totale inschrijvingsgeld gespreid worden over een periode van twee jaar als volgt: 25.000 euro in het eerste jaar en het resterende inschrijvingsgeld in het tweede jaar. Afhankelijk van de aard van de persoon (natuurlijke of rechtspersoon) die de opleiding zal betalen, verloopt de facturatie als volgt:

 • Bij betaling van de Executive MBA opleiding door een rechtspersoon, wordt de factuur voor het eerste en het tweede jaar van de opleiding met een betaaltermijn van 30 dagen na factuurdatum naar het adres van het bedrijf (zoals vermeld op het inschrijvingsformulier) gestuurd.

 • Bij betaling van de Executive MBA opleiding door een natuurlijke persoon, ontvangt de natuurlijke persoon één factuur voor het eerste jaar van de opleiding en één factuur voor het tweede jaar van de opleiding met dien verstande dat voor het eerste jaar een (niet-terugbetaalbaar) voorschot ten bedrage van 25% van het inschrijvingsgeld verschuldigd voor het eerste jaar moet worden betaald. Het voorschot moet worden betaald vóór de vervaldag vermeld op de factuur. Het resterende inschrijvingsgeld voor het eerste jaar moet worden betaald vóór de start van het eerste jaar van het programma of, in geval men gekozen heeft om het inschrijvingsgeld voor het eerste jaar in termijnen te betalen, moet het resterende inschrijvingsgeld in 3 termijnen worden betaald vóór de volgende vervaldagen van het eerste jaar van het programma: 
  • Voor het Executive MBA Combi met start in september: 30 november, 28 februari en 30 april;
  • Voor het Executive MBA Weekend met start in januari: 30 maart, 30 juni en 30 september.

Betaling in termijnen is enkel mogelijk mits de ondertekening van een daartoe opgesteld contract en de betaling van een administratieve kost van 250 euro. Het deel van het inschrijvingsgeld voor het tweede jaar moet in zijn geheel worden betaald vóór de start van het tweede jaar van het programma.

Betaling Doctorate in Business Administration programma

Voor het Doctorate in Business Administration programma wordt de betaling van het totale inschrijvingsgeld gespreid over een periode van vier jaar als volgt: 20.000 euro in het eerste jaar en tweede jaar en 10.000 euro in het derde en vierde jaar. Afhankelijk van de aard van de persoon (natuurlijke of rechtspersoon) die de opleiding zal betalen, verloopt de facturatie als volgt:

 • Bij betaling van het Doctorate in Business Administration programma door een rechtspersoon, zal de rechtspersoon een factuur krijgen voor het eerste jaar, een factuur voor het tweede jaar, een factuur voor het derde jaar en een factuur voor het vierde jaar. De factuur wordt verstuurd naar het adres van het bedrijf (zoals vermeld op het inschrijvingsformulier) met een betaaltermijn van 30 dagen.
 • Bij betaling van het Doctorate in Business Administration programma door een natuurlijke persoon, zal de natuurlijke persoon een factuur krijgen voor het eerste jaar, een factuur voor het tweede jaar, een factuur voor het derde jaar en een factuur voor het vierde jaar. De factuur wordt verstuurd naar het adres van de natuurlijke persoon (zoals vermeld op het inschrijvingsformulier) met een betaaltermijn van 30 dagen. Een natuurlijke persoon kan opteren het inschrijvingsgeld in schijven te betalen:
  • Het inschrijvingsgeld voor het eerste jaar moet in 3 schijven betaald worden:
   • Eerste schijf: na ontvangst van de factuur van het eerste jaar
   • Tweede schijf: 3 maanden na de officiële startdatum van het DBA programma waaraan de DBA student deelneemt
   • Derde schijf: 6 maanden na de officiële startdatum van het DBA programma waaraan de DBA student deelneemt
  • Het inschrijvingsgeld voor het tweede jaar moet in 3 schijven betaald worden:
   • Eerste schijf: na ontvangst van de factuur van het tweede jaar
   • Tweede schijf: 15 maanden na de officiële startdatum van het DBA programma waaraan de DBA student deelneemt
   • Derde schijf: 18 maanden na de officiële startdatum van het DBA programma waaraan de DBA student deelneemt
  • Het inschrijvingsgeld voor het derde jaar moet in 2 schijven betaald worden:
   • Eerste schijf: na ontvangst van de factuur van het derde jaar
   • Tweede schijf: 27 maanden na de officiële startdatum van het DBA programma waaraan de DBA student deelneemt
  • Het inschrijvingsgeld voor het vierde jaar moet in 2 schijven betaald worden:
   • Eerste schijf: na ontvangst van de factuur van het vierde jaar
   • Tweede schijf: 39 maanden na de officiële startdatum van het DBA programma waaraan de DBA student deelneemt
  • Betaling in termijnen is enkel mogelijk mits de ondertekening van een daartoe opgesteld contract en de betaling van een administratieve kost van 250 euro.
 • Wanneer een DBA student zijn/haar onderzoek niet rond krijgt op het einde van het vierde jaar en dus zijn doctoraat nog niet kan verdedigen, kan hij/zij het programma verlengen mits betaling van een bijkomend inschrijvingsgeld van 6.500 euro per bijkomend jaar. Verlengingen dienen aangevraagd en goedgekeurd te worden door de DBA doctoraatscommissie. Afhankelijk van de aard van de persoon (natuurlijke of rechtspersoon) die de opleiding zal betalen, verloopt de facturatie voor de bijkomende jaren als volgt:
  • Bij betaling van het Doctorate in Business Administration programma door een rechtspersoon, zal de rechtspersoon een factuur krijgen per extra jaar. De factuur wordt verstuurd naar het adres van het bedrijf (zoals vermeld op het inschrijvingsformulier) met een betaaltermijn van 30 dagen.
  • Bij betaling van het Doctorate in Business Administration programma door een natuurlijke persoon, zal de natuurlijke persoon een factuur krijgen per extra jaar. De factuur wordt verstuurd naar het adres van de natuurlijke persoon (zoals vermeld op het inschrijvingsformulier) met een betaaltermijn van 30 dagen. Betaling in schijven is niet mogelijk voor deze extra jaren.
Beurzen (enkel voltijdse opleidingen)

Studenten die een beurs ontvangen zullen een factuur ontvangen voor het deel van het inschrijvingsgeld dat niet door de beurs wordt gedekt. Diegenen die reeds een factuur voor het totale bedrag van het inschrijvingsgeld hebben ontvangen, zullen voor het bedrag van de beurs een creditnota ontvangen.

Laattijdige betaling 

In geval van niet-betaling van de bedragen als hiervoor vermeld zal automatisch, van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling, de wettelijke intrestvoet aangerekend worden. Bovenop deze intrest dient men een forfaitaire vergoeding voor de administratieve kosten veroorzaakt door deze laattijdige betaling te betalen. Deze vergoeding bedraagt 10% van het totale uitstaande bedrag (zonder interest), met een minimum van 65 euro. De kosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenmin als andere inningskosten zijn niet in de forfaitaire vergoeding inbegrepen en worden door de contractant afzonderlijk aangerekend.

Opschorting opleiding

Opschorting van deelname voltijdse en Executive MBA opleidingen 

Indien een student zijn/haar studies wenst op te schorten, moet hij/zij de programmadirecteur hiervan schriftelijk in kennis stellen. Als kennisgeving wordt gedaan voor de start van de opleiding, zal de student 25% van het totale inschrijvingsgeld worden aangerekend en 75% van het totale inschrijvingsgeld terugbetaald krijgen. De student moet alle kopieën van boeken die hij/zij reeds mocht ontvangen, teruggeven. Als kennisgeving wordt gedaan na de start van de opleiding, ontvangt de student geen terugbetaling maar heeft hij/zij het recht om 75% van het inschrijvingsgeld over te dragen voor inschrijving in het volgende academiejaar. De student moet alle kopieën van boeken die hij/zij reeds mocht ontvangen, teruggeven. Indien de student zich voor het volgende academiejaar wenst in te schrijven, zal het inschrijvingsgeld aangerekend worden dat in dat academiejaar van toepassing is. Deze regeling vindt geen toepassing wanneer de kennisgeving 3 maanden of meer na de start van de opleiding wordt gedaan noch wanneer de student zich voor een ander MBA of Masters programma wenst in te schrijven. In deze gevallen zal de student het volledige inschrijvingsgeld aangerekend worden indien hij/zij zijn/haar inschrijving wenst te hernieuwen.

Executive MBA studenten die het eerste jaar van de opleiding hebben voltooid maar het tweede jaar wensen op te schorten, zullen het tweede deel van het inschrijvingsgeld aangerekend worden dat in dat academiejaar van toepassing is.

Masters en voltijdse MBA studenten die niet slagen voor de tweede zittijd en zich voor een tweede jaar wensen in te schrijven, zullen een administratieve kost van 500 euro worden aangerekend. Men dient zich voor een tweede jaar in te schrijven waarvoor men een factuur zal ontvangen.

Speciale regelingen betreffende opschorting

Niet-voltooid project
Executive MBA studenten die alle vakken hebben afgelegd, met uitzondering van hun project, zullen een administratieve kost van 2000 euro worden aangerekend. Het project moet binnen een periode van 5 jaar na het afstuderen van hun cohorte worden voltooid.

Niet-voltooide cursussen

 • Binnen de eerste zittijd

  Executive MBA studenten die niet alle cursussen tijdens de eerste zittijd hebben afgelegd, kunnen resterende cursussen tijdens de tweede zittijd van dat academiejaar afleggen zonder bijkomende kosten.


 • Binnen de tweede zittijd
  Masters en voltijdse MBA studenten die niet alle vakken tijdens de normale duur van de opleiding hebben afgelegd, zullen voor elke cursus die nog moet worden voltooid een kost aangerekend worden dewelke voor Masters studenten 500 EUR en voor voltijdse MBA studenten 1250 EUR bedraagt. In geval het enkel gaat om het indienen van papers, zal een vast bedrag van 250 euro worden aangerekend.

  Executive MBA studenten die niet alle cursussen binnen de tweede zittijd hebben afgelegd, kunnen deze cursussen in het volgende academiejaar afleggen in welk geval:

  • Executive MBA studenten die alle cursussen hebben bijgewoond maar niet alle opdrachten/examens hebben afgelegd zullen een kost van 500 euro per niet-voltooide opdracht/examen worden aangerekend.

  • Executive MBA studenten die niet alle cursussen hebben bijgewoond, zullen een kost van 1500 euro per niet-voltooide cursus worden aangerekend. 
 • Binnen het volgende academiejaar

  Executive MBA-studenten die niet alle cursussen hebben voltooid binnen het volgende academiejaar, hebben 4 bijkomende jaren om de opleiding te voltooien (i.e. 5 jaar vanaf de datum van het afstuderen van hun initiële cohorte): 

  • Het Executive MBA curriculum op het moment van hervatting van de opleiding zal vergeleken worden met het curriculum van de initiële cohorte van de student. Executive MBA-studenten zullen vrijgesteld worden van alle cursussen die nog deel uitmaken van de opleiding voor dewelke zij een final passing grade (i.e. 10/20) hebben behaald.

  • Executive MBA-studenten moeten slagen voor alle cursussen en opdrachten die geen deel uitmaakten van het initiële curriculum aan 1500 euro per cursus.

Hervatting opleiding in het buitenland
MBA studenten die een deel van het programma in België hebben afgerond en de rest van het programma in het buitenland willen voortzetten, wordt een administratieve kost van 500 euro aangerekend.

Stopzetting Doctorate in Business Administration programma

Als een student wil stoppen met zijn/haar studies, moet hij/zij de DBA-programmadirecteur hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. De student moet het volledige inschrijvingsgeld betalen voor het jaar waarin hij/zij is momenteel ingeschreven in.

Vlerick Business School kan ook de student verzoeken om te stoppen met zijn/haar studie. Dit besluit zal naar behoren worden geargumenteerd op basis van het jaarlijks voortgangsverslag of het doctoraatsseminarie en wordt officieel bekrachtigd door de DBA doctoraatscommissie. De DBA programmadirecteur zal de student schriftelijk op de hoogte brengen van dit besluit. De student zal pro rata temporis vrijgesteld worden van het inschrijvingsgeld voor het respectievelijke jaar.

Overmacht

Als overmacht gelden alle omstandigheden buiten de wil van de partijen, die niet te wijten zijn aan de fout van Vlerick Business School of de student, en die van dien aard zijn dat het vorderen van de naleving van de overeenkomst jegens één van de partijen onredelijk dan wel onmogelijk zal zijn. In geval van overmacht is geen van de partijen gehouden tot naleving van de overeenkomst, noch tot betaling van enige schadevergoeding. Gevallen van overmacht zijn onder andere (zonder dat deze lijst evenwel beperkend is): stakingen, bedrijfsblokkades, bedrijfsstoringen, gebrek aan energie- en/of telecommunicatievoorzieningen, uitzonderlijke veralgemeende ernstige transportstoringen, maatregelen van staatswege, oorlogen, terreuraanslagen, natuurrampen, epidemieën, etc. Ziekte van de contractant is uitdrukkelijk uitgesloten als geval van overmacht.

Betwistingen en bevoegdheid

Elke betwisting van een factuur moet aan de studentenadministratie of aan de boekhouding van Vlerick Business School schriftelijk (per brief met bewijs van ontvangst – bv. aangetekend, fax met ontvangstbevestiging of e-mail met ontvangstbevestiging) bekendgemaakt worden, dit binnen een termijn van 15 werkdagen na ontvangst.

Alle betwistingen i.v.m. deze algemene voorwaarden en de overeenkomst vallen onder het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken voor het gerechtelijk arrondissement Gent zijn bevoegd voor eventuele geschillen die uit de overeenkomst voortspruiten of met betrekking tot deze algemene voorwaarden zouden rijzen.

Algemene voorwaarden diploma opleidingen

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times