Algemene voorwaarden Managementopleidingen

Betaling

De facturen van Vlerick Business School zijn betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur, dit behoudens andersluidende overeenkomst. In geval van niet-betaling van het bedrag op de vervaldatum zal automatisch, van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling, de wettelijke interestvoet aangerekend worden. Bovenop deze interest is de contractant aansprakelijk voor de betaling van een forfaitaire vergoeding voor de administratieve kosten veroorzaakt door deze laattijdige betaling. De contractant gaat ermee akkoord dat deze vergoeding is vastgesteld op 10% van het totale uitstaande bedrag (zonder interest), met een minimum van € 65.
De kosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenmin als andere inningskosten zijn niet in de forfaitaire vergoeding inbegrepen en worden de contractant afzonderlijk aangerekend. Elke betwisting van een factuur moet aan het secretariaat van de desbetreffende opleiding of indien dit niet toepasselijk is, aan de boekhouding van Vlerick Business School schriftelijk (per brief met bewijs van ontvangst –bijvoorbeeld aangetekend, fax met ontvangstbevestiging of e-mail met ontvangstbevestiging) bekendgemaakt worden, dit binnen een termijn van 15 werkdagen na ontvangst.

Annulatieregeling

Indien de contractant door omstandigheden gedwongen wordt zijn inschrijving te annuleren, dienen volgende procedures in acht te worden genomen:

  • Deelnemer kan zijn deelname binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de aanmelding kosteloos annuleren, tenzij de startdatum van de opleiding binnen die termijn is gelegen.
  • De annulatie dient schriftelijk bevestigd te worden aan het secretariaat van de desbetreffende opleiding (per brief, fax of e-mail).
  • Bij annulatie van de inschrijving meer dan 90 dagen voor aanvang van de opleiding, is geen vergoeding verschuldigd.
  • Bij annulatie van de inschrijving tussen de 90 en de 30 dagen voor de aanvang van de opleiding is een vergoeding verschuldigd van 25% van de deelnameprijs.
  • Bij annulatie van de inschrijving tussen de 29 en de 14 dagen voor de aanvang van de opleiding is een vergoeding verschuldigd van 50% van de deelnameprijs.
  • Bij annulatie tussen de 13de dag en de aanvang van de opleiding, is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
  • Om misverstanden te vermijden is de annulatie slechts geldig zo de contractant van Vlerick Business School een uitdrukkelijk ontvangstbericht krijgt met vermelding van de aanvaarding van de annulatie.

Vlerick Business School biedt de contractant steeds de mogelijkheid om in een door de School aanvaarde vervanging van persoon te voorzien, voor zover deze persoon voldoet aan de eventuele criteria voor deelname aan de activiteiten van de School. In dat geval betaalt de contractant geen annulatievergoeding. Afwezigheid, evenals vroegtijdig vertrek tijdens de opleiding wordt niet gecompenseerd. Uitzonderlijk kan door Vlerick Business School worden toegestaan dat de contractant die door omstandigheden 1 of meer dagen niet aan de opleiding kan deelnemen, aan de eerstvolgende editie van deze opleiding mag deelnemen. Dit onder voorbehoud dat een editie met dezelfde inhoud wordt georganiseerd en mits het betalen van een forfaitiaire vergoeding voor de administratieve kosten ten bedrage van € 150 (exclusief 21% BTW) per dag van de opleiding die op een later tijdstip wordt ingehaald.
Vlerick Business School behoudt zich het recht voor om de opleiding te annuleren tot 7 kalenderdagen voor de start van de opleiding. Reeds betaalde deelnameprijzen zullen in dit geval binnen 14 kalenderdagen na de kennisgeving van de annulatie aan de contractant worden terugbetaald.
Deze annulatieregeling is enkel van toepassing op managementopleidingen. Voor MBA & Masters opleidingen en opleidingen op maat geldt een specifieke annulatieregeling die bij inschrijving of ondertekening van het contract aan de contractant ter kennis wordt gebracht.

Overmacht

Als overmacht gelden alle omstandigheden buiten de wil van de partijen, die niet te wijten zijn aan de fout van één van de partijen en die van dien aard zijn dat het vorderen van de naleving van de overeenkomst jegens één van de partijen onredelijk dan wel onmogelijk zal zijn. In geval van overmacht is geen van de partijen gehouden tot naleving van de overeenkomst, noch tot betaling van enige schadevergoeding. Gevallen van overmacht zijn onder andere (zonder dat deze lijst evenwel beperkend is): stakingen, bedrijfsblokkades, bedrijfsstoringen, gebrek aan energie- en/of telecommunicatievoorzieningen, uitzonderlijke veralgemeende ernstige transportstoringen, maatregelen van staatswege, oorlogen, terreuraanslagen, natuurrampen, epidemieën. Ziekte van de contractant is uitdrukkelijk uitgesloten als geval van overmacht.

Betwistingen en bevoegdheid

Eventuele klachten over een managementopleiding worden vertrouwelijk behandeld en moeten ten laatste binnen 14 kalenderdagen na het einde van de opleiding schriftelijk aan Vlerick Business School worden overgemaakt. De School bezorgt de contractant binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging en draagt ervoor zorg dat de klacht binnen 4 weken na de datum van de ontvangstbevestiging is afgehandeld. Een eenmalige verlenging van deze termijn met maximaal 4 weken is mogelijk. In voorkomend geval zal de contractant hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Doelstelling is om klachten in onderling overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook de mogelijkheid gerekend om de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat aan de bevoegde rechter zal worden overgemaakt.
Alle betwistingen i.v.m. de algemene voorwaarden en de overeenkomst vallen onder het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement Gent zijn bevoegd voor eventuele geschillen die uit deze overeenkomst voortspruiten of met betrekking tot deze algemene voorwaarden zouden rijzen.

 

Datum laatste online aanpassing: 15/11/2017

Algemene voorwaarden Managementopleidingen

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times