De basis leggen

Ontwikkel nieuwe inzichten en pas ze onmiddellijk toe via onze uiterst interactieve opleidingen. Ontdek hoe je van manager uitgroeit tot leider.

Leiderschap en organisationele verandering

Het voornaamste doel van deze opleiding bestaat erin de leiderschapscapaciteiten te ontwikkelen die nodig zijn om menselijk kapitaal aan te wenden in een globale economie en in uiteenlopende situaties. Aan het einde van deze opleiding kan de succesvolle student leiderschapsstrategieën ontwikkelen die rekening houden met zowel de bijzonderheden van menselijk kapitaal als de internationale context waarin het wordt ingezet.

Daarnaast biedt deze opleiding ook inzicht in de belangrijkste voorwaarde voor succesvol leiderschap: een organisatie. Organisationele uitmuntendheid vergt meer dan het managen van formele structuren. De succesvolle student zal dan ook in staat zijn om de 'drie gezichten' van een organisatie te herkennen en te vormen, en de basis te leggen voor succes op lange termijn. Omdat de behoefte aan voortdurende aanpassing en vernieuwing alomtegenwoordig is in de moderne bedrijfswereld, leert de student op een succesvolle manier organisationele veranderingen te plannen en door te voeren.

Conversation

Strategisch denken en handelen

Deze opleiding focust op de formulering en implementering van een bedrijfs- en beleidsstrategie die leidt tot topprestaties. Een succesvol bedrijfsbeleid vereist niet alleen een optimale kennis van de omgeving, maar ook het vermogen om waarde te creëren voor de klant en de concurrentie te slim af te zijn. Daarnaast zijn ook analytische en administratieve capaciteiten onontbeerlijk.

De opleiding in strategisch management is erop gericht de deelnemers te laten kennismaken met de belangrijkste concepten en technieken om succesvolle strategieën te formuleren en te implementeren. Toch is het in de eerste plaats niet de bedoeling om specifieke analytische instrumenten te leren gebruiken. De klemtoon ligt vooral op strategisch denken en het ontwikkelen van de juiste houding om complexe acties in goede banen te leiden. Tijdens de opleiding leren de deelnemers dus vooral deze vaardigheden te benutten in complexe, onzekere situaties.

De opleiding integreert de verschillende perspectieven die je al hebt geleerd en biedt je de mogelijkheid om deze perspectieven toe te passen in complexe, realistische situaties. Door het bedrijf te bekijken vanuit een holistisch oogpunt, ontwikkel je de mogelijkheid om verder te denken dan de dagelijkse activiteiten en leer je de juiste vragen te stellen over de toekomst van het bedrijf. Het zijn precies die vaardigheden die van jou een uitstekende algemene directeur maken. Het ultieme doel van deze opleiding bestaat er dan ook in je inzicht als algemeen directeur te ontwikkelen.

De juiste zakelijke beslissingen nemen

De afgelopen decennia hebben bedrijven aanzienlijk geïnvesteerd in informatiesystemen. Het gevolg daarvan is dat managers vandaag beschikken over een schat aan gegevens die het besluitvormingsproces ondersteunen. In deze opleiding maken de deelnemers kennis met instrumenten uit het domein van de managementwetenschappen. We bestuderen optimalisatiemodellen, simulatiemodellen, tijdreeksanalyses en beslissingsbomen. Uit de opleiding zal blijken dat die modellen nuttig kunnen zijn bij heel wat managementbeslissingen. Het opstellen van modellen is een kunst die je alleen al doende kunt leren. We zullen dan ook heel wat tijd besteden aan groepsoefeningen en individuele oefeningen.

Financieel management: concepten en technieken

Deze opleiding steunt op de veronderstelling dat nagenoeg elke beslissing die een bedrijf neemt financiële gevolgen heeft. Daarom worden middelen aangereikt om de financiële gezondheid van een bedrijf na te gaan, de wisselwerking tussen investeringen en financiële beslissingen te onderzoeken, en bedrijfsdoelen te bereiken. Via colleges, casestudy’s en een project worden deelnemers aangespoord om fundamentele concepten en instrumenten op het gebied van corporate finance aan te wenden in de bedrijfswereld.

Ondernemerschap

Tijdens deze opleiding leren de deelnemers alles over de praktische aspecten van het ondernemingsproces, en verwerven ze de nodige kennis om kansen om te zetten in uitvoerbare bedrijfsmodellen die leiden tot nieuwe ventures. Met behulp van een multidisciplinair bedrijfsspel raken de deelnemers vertrouwd met de belangrijkste principes van ondernemerschap. Doel van dit spel: een bedrijfsplan ontwikkelen voor een beginnend bedrijf.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In een wereld die wordt gekenmerkt door een steeds veranderend en complex systeem gevormd door globalisering, nieuwe reglementeringen en technologische veranderingen worden managers geconfronteerd met een toenemende vraag naar duurzame vormen van ontwikkeling, een kritische houding van de stakeholders, bedrijfsschandalen en culturele of ideologische conflicten die nieuwe risico’s en uitdagingen vormen voor bedrijven. Door middel van colleges, discussies, getuigenissen van bedrijven en teamwork wordt inzicht geboden in de relatie tussen bedrijf en maatschappij. Daarbij worden zowel de sociale en economische verantwoordelijkheden als de milieuverantwoordelijkheden van grote bedrijven belicht, samen met de spanningen tussen deze verantwoordelijkheden. De deelnemers leren ook wat de beperkingen en voordelen zijn van maatschappelijk verantwoord ondernemen in een uiterst competitieve bedrijfswereld, komen alles te weten over de wisselwerking tussen grote stakeholders en bedrijven, en maken kennis met concepten en instrumenten om problemen met betrekking tot duurzaam ondernemen aan te pakken.

MBA students

High-Impact Communicatie

Het is haast onmogelijk om uit te groeien tot een goede leider als je niet op de juiste manier kunt communiceren. En communicatie is een zéér omvangrijk begrip. Het doel van deze opleiding is je een 'rondleiding' te geven op het terrein. Concrete doelstellingen:

  1. 1. Je helpen om belangrijke communicatie- en leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen.
  2. 2. Je laten kennismaken met enkele belangrijke communicatiemomenten: groepsbesluitvorming, feedback en moeilijke gesprekken.
  3. 3. Je meer inzicht bieden in de manier waarop mensen zich gedragen in organisaties.
  4. 4. Je eigen capaciteiten als manager en teamlid verder ontplooien, en kaders aanreiken die je meer inzicht geven in de manier waarop mensen en groepen zich gedragen.

Om deze doelstellingen te realiseren, organiseren we een interactieve tweedaagse opleiding. Tijdens deze opleiding behandelen we vijf algemene thema’s: krachtig communiceren, feedback, leiderschap, groepsbesluitvorming en people management/coaching. Dat doen we door middel van korte uiteenzettingen over basisprincipes en praktische oefeningen. Dankzij de oefeningen ontdek je hoe enkele belangrijke managementprincipes in de praktijk worden toegepast.

Leiderschaps- en carrièreontwikkeling

  • Ken jezelf.
  • Ontplooi jezelf.
  • Ontwikkel je eigen netwerken en presenteer jezelf.
  • Bouw je carrière uit.

Bij Vlerick helpen we je bij de verdere ontwikkeling van je loopbaan. Je kunt dan ook altijd rekenen op de ondersteuning van onze ervaren, enthousiaste medewerkers. Dankzij 360°-peerfeedback kun je je leiderschaps- en peoplemanagementcapaciteiten nog verder ontplooien. Neem je carrière in eigen handen. Tijdens je opleiding krijg je regelmatig de mogelijkheid om je loopbaan onder de loep te nemen en je competenties te finetunen. Onze diensten op het gebied van carrièreontwikkeling willen je aansporen om jezelf te leren kennen (je sterke punten, je ambities, je doelstellingen), jezelf te ontwikkelen (door de juiste keuzes te maken en zo je droomcarrière uit te bouwen) en jezelf te presenteren (door je netwerk- en sollicitatievaardigheden te ontwikkelen en je cv op te bouwen).

De basis leggen

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times