Een omgeving met beperkte financieringsmogelijkheden? Er bestaat een oplossing voor!

‘Bootstrapping’: een slimme zet van ondernemers

De nodige middelen verzamelen om kansen na te streven vormt een belangrijke uitdaging voor ondernemers: u hebt een idee, maar hoe kunt u de toepassing ervan financieren?

Sophie Manigart, professor corporate finance bij Vlerick, en haar collega’s hebben een onderzoek uitgevoerd en een paper* gepubliceerd om onze kennis te verdiepen over ‘bootstrapping’, een strategie om financiering te verkrijgen.

Letterlijk betekent ‘bootstrapping’ je optrekken door aan de lederen lussen (of riempjes) van je laarzen te trekken (in het Engels heten die ‘bootstraps’). De term wordt nu gebruikt voor het operationeel maken van een start-up zonder externe hulp.

Academici gespecialiseerd in ondernemerschap zien ‘bootstrapping’ als een strategie om middelen te vergaren die beginnende ondernemers aanwenden om de financieringsmoeilijkheden te overwinnen in hun omgeving. In het debat over bootstrapping wordt er echter vaak van uitgegaan dat het een aanpak is die samenhangt met omgevingsfactoren, en dat de ondernemers die er een beroep op doen er niet in slagen om op een andere manier fondsen te verwerven.

Bootstrapping: niet voor dummies

Professor Manigart en haar collega’s analyseerden de bootstrappinginspanningen van 298 start-ups en ontdekten dat naast gepercipieerde omgevingsfactoren ook de individuele eigenschappen van de beginnende ondernemers hun houding tegenover bootstrapping bepalen. Hetzelfde geldt voor factoren die samenhangen met de mate van ‘integratie’ van de ondernemers in hun omgeving.

De auteurs onderzochten de relevantie van het menselijke kapitaal van de ondernemers (academische opleiding en ervaring op het gebied van ondernemerschap en management) en hun sociale kapitaal (verder onderscheid tussen sterke en zwakke connecties). Ze ontdekten dat het gebruik van bootstrappingstrategieën bij start-ups veeleer een persoonlijke keuze is van de ondernemers dan het resultaat van beperkende omgevingsfactoren.

Waarop is het onderzoek gebaseerd?

Sophie Manigart legt uit: “Een van de grootste problemen waarmee ondernemers geconfronteerd worden bij de opbouw van een groeigericht bedrijf is het vergaren van voldoende middelen. Gewoonlijk denken ondernemers eerst en vooral aan de traditionele financieringsbronnen. Ze zien echter vaak over het hoofd dat ze met hun eigen organisatievaardigheden veel van hun doelstellingen kunnen bereiken zonder nood aan grote geldsommen.

“Deze aanpak – beginnen met zo weinig mogelijk geld – staat uiteraard haaks op de meer ‘gedurfde’ manier om geld te verzamelen via een investeerder van risicokapitaal of een business angel. In continentaal Europa wordt een ondernemer die met weinig middelen begint immers vaak bestempeld als iemand zonder ambitie.”

“Uit ons onderzoek blijkt dat het geen of-of-keuze is. Wel combineren slimme ondernemers externe financiering met bootstrappingactiviteiten. Bootstrapping is een intelligente methode om beperkte middelen op creatieve wijze aan te wenden. Het is geen strategie voor tweederangsondernemers die geen alternatief hebben.”

Belangrijke bevindingen voor de praktijk

 1. Gepercipieerde omgeving:
  De eerste bevinding van het onderzoek is dat beginnende ondernemers een beroep doen op bootstrapping als ze merken dat de omgeving waarin ze actief zijn, zich vijandig opstelt tegenover het bekomen van financiering.

  De onderzoekers ontdekten dat ondernemers die hun bedrijfsomgeving als vijandig percipiëren (of die vinden dat er onvoldoende toegang is tot extern financieringskapitaal) vaker een beroep doen op bootstrapping. Dit suggereert dat de zoektocht naar financiële middelen via bootstrapping een aanvulling vormt op de marktgebaseerde financieringsstrategieën van start-ups.

 1. De persoonlijke achtergrond van de ondernemer:
  De tweede bevinding is dat ondernemers vaak op basis van hun persoonlijke achtergrond een beroep doen op bootstrapping. Deze strategie geniet namelijk de voorkeur bij ondernemers met een groter menselijk en sociaal kapitaal.

  Ondernemers met een groter menselijk kapitaal op verschillende gebieden doen vaker een beroep op bootstrapping. Hun aanpak is gebaseerd op de beperkende omgevingsfactoren en op hun persoonlijkheid, hun kennissen en ervaringen.

  Ondernemers met ervaring op het gebied van management en ondernemers die een hogere academische opleiding of specifieke bedrijfsopleiding hebben genoten, doen vaker een beroep op bootstrapping. Hieruit blijkt dat bootstrapping wordt beïnvloed door specifieke ervaringen en door opleiding. Verrassend genoeg lijkt eerdere ervaring op het gebied van ondernemerschap geen sterke invloed te hebben op de voorkeur en capaciteiten om aan bootstrapping te doen, of om alternatieve praktijken aan te wenden om middelen te vergaren.

  Wat het sociale kapitaal betreft, doen beginnende ondernemers doorgaans vaker een beroep op allerlei bootstrappingactiviteiten als ze een uitgebreid netwerk van kennissen hebben in het bedrijfsleven. Deze ondernemers doen veeleer een beroep op hun zwakkere connecties dan op hun sterke connecties voor bootstrapping. Deze bevindingen vormen een aanvulling op eerder onderzoek waaruit bleek dat beginnende ondernemers met meer contacten een grotere kans hebben om nieuwe activiteiten met succes te lanceren.

De onderzoekers besluiten dat ondernemers een beslissende rol spelen in het succes van hun start-ups en dat ze centraal moeten worden gesteld bij het formuleren van de strategie. Bootstrapping lijkt hierbij van doorslaggevend belang te zijn.

Professor Sophie Manigart

Ondernemers die hun beperkte middelen goed organiseren en er creatief mee omgaan, kunnen veel van hun doelstellingen bereiken zonder nood aan grote geldsommen.

* “Beyond Environmental Scarcity: Human and social capital as driving forces of bootstrapping activities”, door Dietmar Grichnik, Institute of Technology Management, universiteit van St. Gallen (Zwitserland); Jan Brinckmann, ESADE Graduate School of Business (Spanje); Luv Singh, WHU – Otto Beisheim School of Management (Duitsland); Sophie Manigart, Vlerick Business School en Universiteit Gent (België). Journal of Business Venturing

Een omgeving met beperkte financieringsmogelijkheden? Er bestaat een oplossing voor!

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times