Risico als onderdeel van de prestaties in rapportering aan de raad van bestuur

Omdat de raad van bestuur uiteindelijk verantwoordelijk is voor het welslagen of falen van een bedrijf, moeten leden van de raad naar behoren worden geïnformeerd, niet alleen over de (financiële) prestaties van het bedrijf, maar ook over de risico's die een invloed kunnen hebben op de strategie en de resultaten van de onderneming.

Prestaties en risico zijn in wezen twee zijden van dezelfde medaille. Hoewel ze traditioneel worden gerapporteerd en beheerd door verschillende afdelingen binnen een organisatie, worden ze steeds vaker aan elkaar gekoppeld, bijvoorbeeld door risico-indicatoren op te nemen in de scorekaart voor de prestaties van een bedrijf.

Omdat het huidige wereldwijde economische klimaat wijst op een meer onzekere, riskantere en onstabielere bedrijfswereld dan in het verleden, is Vlerick een onderzoeksproject gestart om bedrijfspraktijken over de rapportering van prestaties en risico's aan de raad van bestuur te bestuderen.

Doelstellingen van het onderzoek

De voornaamste doelstellingen van dit onderzoeksproject zijn:

  • Analyseren van de inhoud en de stroom van informatie over prestaties en risico die aan de raad wordt verstrekt, op basis van de praktijken die in verschillende Europese bedrijven worden gehanteerd.
  • Documenteren hoe prestaties en risico worden opgenomen in managementrapporten aan de raad van bestuur.
  • Identificeren wat de toonaangevende praktijken zijn om performance management te verbeteren door risico's op te nemen, teneinde leden van de raad van bestuur in staat te stellen hun toezichthoudende rol op de strategie te optimaliseren.

De bijdrage van risicobeheer aan het strategieproces van een bedrijf

De belangrijkste conclusies van deze eerste fase van het onderzoeksproject zijn:

  1. Leden van de raad van bestuur zijn zich steeds vaker bewust van het belang om risico's expliciet in rekening te brengen in het beslissingsproces. Hoewel dit eigenlijk al geruime tijd het geval is (het is geen nieuwe tendens als reactie op de economische crisis), lijkt de nieuwe evolutie zicht te uiten in een meer formele en professionelere risicorapportering dan in het verleden.
  2. Raden van bestuur zijn vaker geneigd om risico's niet alleen vanuit een negatief standpunt te bekijken (als bedreigingen die moeten worden ingeperkt of vermeden), maar ook vanuit een positief standpunt: bijvoorbeeld, hoe kunnen we deze potentiële risico's omvormen tot kansen om waarde te creëren?
  3. Steeds meer bedrijven nemen risico's en prestaties op in hun rapportering en in hun strategische overzichten die aan de raad worden gepresenteerd. Ook wordt er steeds vaker gebruikgemaakt van prestatiemaatstaven die zijn aangepast aan het risico (in plaats van louter cijfers over financiële prestaties). En sinds kort wordt risicobeheer misschien explicieter verwerkt in de strategische en financiële planning van een bedrijf.

Wat zijn de implicaties voor een financieel professional die in zijn verslag aan de raad ook informatie over risico's moet opnemen? Allereerst moet de managementrapportering worden afgestemd op de verwachtingen van de raad. Dit betekent niet noodzakelijk dat er grote hoeveelheden extra informatie moeten worden gegeven, maar het betekent absoluut dat de reikwijdte en de kwaliteit van de informatie voor de raad van bestuur moeten toenemen.

Bron: Dit onderzoek wordt gesponsord door het General Charitable Trust van het CIMA (Chartered Institute of Management Accountants). Hoewel het volledige onderzoeksproject nog aan de gang is, is deze eerste fase gedocumenteerd in het overzichtsrapport: “Integrating Risk into Performance: Reporting to the board of directors”, door professor Regine Slagmulder, Vlerick Business School.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times