Rol van de CFO in het digitale tijdperk

Digitalisering in de financiële wereld

Door Regine Slagmulder, professor Accounting & Control aan Vlerick Business School
Bron: CxO Magazine (nummer 142 – augustus / september 2015)

De huidige digitale revolutie verandert op fundamentele wijze de manier waarop bedrijven functioneren. Data en technologie openen nieuwe digitale deuren waardoor bestaande producten, diensten en businessmodellen achterhaald raken. Veel sectoren zoals media, telecom, farma en de automobielindustrie gaan er helemaal anders uitzien en wie zich snel kan aanpassen, heeft een competitief voordeel: ofwel worden anderen gedwongen om te volgen, ofwel spelen ze niet meer mee.

Het digitale tijdperk heeft voor de CFO heel wat in petto: enerzijds zijn er mooie opportuniteiten om de business te doen groeien en meerwaarde te creëren voor de aandeelhouders. Anderzijds brengt de digitalisering ook nieuwe uitdagingen met zich mee die de financiële toestand en reputatie van het bedrijf kunnen schaden. Het grootste risico vormen concurrenten die al een grote digitale voorsprong hebben. Daarnaast brengt de manier waarop bedrijven de verzamelde data beheren ook risico’s met zich mee inzake regelgeving en reputatie. Het is dus belangrijk dat de CFO zowel het potentieel als de risico’s van digitalisering nauwgezet beheert.

Rol van de CFO

Gezien hun functie zich uitgebreid heeft van een focus op rapportering, budget en controle naar een bredere strategische rol, kunnen CFO’s een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie van hun bedrijf naar een business die klaar is voor de digitalisering. Nu bedrijven meer investeren in IT-ontwikkeling, digitale advertenties en sociale media moet de CFO een goed zicht hebben op de technologische evoluties en op de meerwaarde die digitale uitgaven kunnen creëren. Het zal voor de CFO van cruciaal belang zijn om de ‘bigger picture’ te zien. Digitaal gaat immers niet alleen over een innovatief businessmodel, maar ook over het gebruik van big data en gegevensanalyses om nieuwe trends te voorspellen en te detecteren, over het inzetten van cloud-technologie als motor voor efficiënte processen, en over het maximaliseren van sociale tools.

CFO’s zullen de juiste meetinstrumenten moeten ontwikkelen om de progressie op te volgen, gezien de standaard methodes voor het berekenen van de ROI misschien niet toereikend zijn voor digitale initiatieven. Zo is het evalueren van bijvoorbeeld de ROI van traditionele technologietoepassingen zoals data-analyse en opslag redelijk rechtlijnig, maar het is zo goed als onmogelijk om op doeltreffende manier conventionele ROI-methodes te gebruiken voor sociale media. Als gevolg daarvan zouden steeds meer CFO’s wel eens kunnen grijpen naar niet-financiële, sociale meetinstrumenten in combinatie met financiële parameters, zoals de hoeveelheid liquide middelen en de winstcijfers, om een totaalbeeld te krijgen van hoe gezond nieuwe digitale initiatieven zijn.

Daarnaast moeten bedrijven ook proactief risico’s aanpakken die gelinkt zijn met het gebruik van data, cybersecurity of e-commerce. CFO’s moeten zorgen voor degelijke systemen en processen om de data te beschermen tegen misbruik. Nu bedrijven digitale technologie en data steeds breder gaan inzetten, stellen regulatoren wereldwijd ook nieuwe grenzen. CFO’s moeten op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen op het vlak van regelgeving en ervoor zorgen dat het datagebruik van hun bedrijf in lijn is met die regels om financiële of reputatieschade te vermijden.

Financiële functie heeft nood aan nieuwe vaardigheden

Om het digitale potentieel volop te kunnen benutten en in de toekomst successen te kunnen boeken voor het bedrijf, zullen CFO’s de eventueel ontbrekende vaardigheden binnen hun functie moeten aanpakken. Een manier om dat te doen is via een nauwe samenwerking met de CIO die goed op de hoogte is over digitale innovaties. In heel wat bedrijven bestaat er al een nauwe band tussen finance en IT, waarbij de CIO vaak direct rapporteert aan de CFO. Traditiegetrouw werd IT echter door de financiële afdeling gebruikt om data in te zamelen waarmee ze een hele waaier aan rapporten konden genereren. Vandaag is IT een belangrijke bondgenoot voor de CFO om toegang te verwerven tot cruciale bedrijfsaspecten en om strategische discussies te kunnen aangaan.

In staat zijn om een steeds groeiend datavolume te kunnen beheren op een doeltreffende manier is van essentieel belang om snel te kunnen reageren op opportuniteiten of bedreigingen die zich voordoen. Bedrijfsleiders kijken naar het finance team om (financiële) data te analyseren en samen te vatten en hieruit belangrijke info en inzichten te halen die een impact kunnen hebben op de huidige en toekomstige prestaties. Om aan die verwachtingen te voldoen, zullen CFO’s zogenaamde ‘digital natives’ aan boord moeten halen die weten hoe je data en technologie moet aanwenden om problemen snel op te lossen. Gezien de vraag naar deze vaardigheden over alle sectoren en bedrijfstakken heen snel toeneemt, zou er binnenkort een strijd om digitaal talent kunnen ontstaan.

Conclusie

Tijdens de economische crisis speelden veel CFO’s een hoofdrol; ze hielpen hun bedrijf om een antwoord te bieden op de grondig gewijzigde business-context. Vandaag staat de financiële afdeling opnieuw voor een aantal uitdagingen nu het digitale tijdperk zorgt voor steeds snellere innovaties. Opnieuw is er een cruciale rol weggelegd voor de CFO die het bedrijf kan bijstaan om hoge prestaties neer te zetten. Dankzij hun evolutie van financiële beheerders naar strategische adviseurs zijn CFO’s goed geplaatst om binnen hun bedrijf een katalysator te zijn voor de digitale revolutie.

Gerelateerd nieuws

 1. Bescheidenheid siert….

  Datum: 12-10-2015
  Categorie: Opiniestukken
  Het overnamebod van AB InBev op SABMiller lokt heel wat reacties uit in de Belgische pers. Diepgaande analyses bespreken de troeven en uitdagingen voor de (nog te vormen) nieuwe groep. Tussen de regels door leest men vooral bewondering en nauwelijks verholen trots omdat een bedrijf van “bij ons” het gemaakt heeft. Uiteraard dwingt de steile opgang van de ambitieuze Leuvense brouwer tot ’s werelds grootste bierproducent meer dan respect af. Toch toont het succes van AB InBev zowel de bijdrage als de beperkingen van de Belgische voedingsbodem aan in de uitbouw van een toponderneming op wereldniveau.
 2. ‘Grenzen zitten groeiende bedrijven in de weg’

  Datum: 21-04-2015
  Categorie: Opiniestukken
  Waarom brengt Europa geen innovatieve succesnummers voort van het kaliber Amazon of Apple? Dat komt, zegt professor Sophie Manigart, omdat hier elk land inzet op zijn eigen versie van Silicon Valley. Het gevolg is dat overal in Europa ecosystemen ontstaan die lijden onder versnippering van zowel kennis en kunde, als van financiële middelen en relaties. Deze clusters van bedrijven zijn vaak te klein om te kunnen concurreren met hun Amerikaanse evenknieën.
Alle artikels