Onze onderzoeksstrategie

Geloofwaardig onderzoek met praktische toepassingen

De vier pijlers van onze onderzoeksstrategie: nauwkeurigheid, relevantie, bereik en verantwoordelijkheid

Wij zijn een academische business-school - wat betekent dat we streven naar nauwkeurigheid en relevantie. Tegelijkertijd zetten wij stakeholders aan om synergieën te creëren tussen onze onderzoeks- en leeractiviteiten, en we streven naar een positieve impact op de maatschappij.

 • Nauwkeurigheid vormt de basis van onze academische geloofwaardigheid. Wij baseren ons op academische modellen, we gaan nauwgezet te werk, we voeren doctoraatsonderzoek uit en we publiceren onze bevindingen in academische vakbladen op topniveau. Deze nauwkeurigheid onderscheidt ons van consultingbureaus en andere verstrekkers van managementopleidingen.
 • Relevantie wil zeggen dat ons onderzoek begint en eindigt met echte, onderbouwde uitdagingen waarmee de bedrijfswereld en de maatschappij in haar geheel geconfronteerd worden.
 • Bereik gaat over de manier waarop we onze onderzoeksresultaten communiceren en delen - en het potentieel om echte zakelijke uitdagingen aan te pakken. Wij proberen onze onderzoeksresultaten zo breed mogelijk te verspreiden.
 • Verantwoordelijkheid betekent dat we met ons onderzoek een positieve impact op de maatschappij willen hebben, en dat we onderzoek uitvoeren volgens de hoogste ethische normen. 

Wij doen zowel fundamenteel academisch onderzoek als toegepast onderzoek voor het bedrijfsleven en de samenleving.

Deze twee focuspunten zijn onderling met elkaar verbonden. Zo moet ons doctoraatsonderzoek bijvoorbeeld een bredere zakelijke toepassing hebben, maar is ons gezamenlijk onderzoek met bedrijven tegelijk gebaseerd op de nauwkeurigheid van een degelijke academische aanpak.

Dat maakt onze aanpak van toegepast onderzoek uniek. Via onze onderzoekscentra, langdurige partnerships en memberships zorgen we ervoor dat onze activiteiten een reële praktische relevantie hebben voor het bedrijfsleven.

Interdisciplinair onderzoek wordt steeds belangrijker om antwoorden te vinden op de bedrijfsuitdagingen van vandaag. Daarom bundelen we onze krachten over onze eigen vakgebieden heen – en met externe internationale professoren en professoren van onze peteruniversiteiten in Gent en Leuven.

Vervolgens integreren we de kennis uit nauwgezet onderzoek in onze opleidingen, door tools, businessgames en simulaties te ontwikkelen.

We maken onze studenten ook bewust van de noodzaak van degelijke academische praktijken, waarbij kritische reflectie en onderzoeksmethodologie essentiële onderdelen zijn van hun projecten.

Het onderzoekscharter van Vlerick

Research louter omwille van het onderzoek op zich is niet aan de orde bij Vlerick. Ons onderzoek steunt op vier principes: Het moet nauwkeurig zijn, relevant zijn, verantwoordelijk zijn en een brede impact hebben.

Om ervoor te zorgen dat onze onderzoeksstrategie een breed draagvlak heeft binnen de school, hebben we het Vlerick Onderzoekscharter gecreëerd. Hierin is vastgelegd hoe wij te werk gaan om geloofwaardig onderzoek te verrichten. Het bewaakt onze gedegen academische aanpak en biedt een kader voor academische integriteit en ethiek. Alle professoren, onderzoekers en DBA-deelnemers ondertekenen ons charter als verbintenis om de principes van gedegen academisch gedrag na te leven.

En natuurlijk nemen wij als instituut de verantwoordelijkheid op ons om een omgeving te creëren die een nauwgezette academische aanpak ondersteunt en stimuleert via opleiding, mentorship, de nodige infrastructuur en richtlijnen.

Wij zijn voorstander van een open wetenschap, zowel op Europees als op nationaal niveau. En wij geloven dat de uitwisseling van informatie de basis vormt van de wetenschap zelf.

In overeenstemming met de Europese gedragscode voor wetenschappelijke integriteit houden wij ons aan het beginsel: "Zo open als mogelijk, zo gesloten als nodig". Vandaar dat we bij Vlerick een pragmatische aanpak hanteren en het beleid rond open access en data management op een verstandige manier en in lijn met de Open Science-beweging implementeren.

Onze visie op research

In 2019 werd Vlerick institutionele partner van het netwerk Responsible Research in Business & Management (RRBM). Door de RRBM-visienota te ondertekenen, geven we aan dat academisch onderzoek een rol moet spelen in de ontwikkeling van kennis waar bedrijven en de bredere samenleving – zowel lokaal als globaal – beter van worden om als ultieme doel een betere wereld te creëren. 

Als partner staan wij integraal achter de zeven principes:

 • Ten dienste van de samenleving
 • Respect en erkenning van zowel theoretisch als toegepast wetenschappelijk werk
 • Waardering van pluraliteit en multidisciplinaire samenwerking
 • Gedegen methodologie
 • Betrokkenheid van de stakeholders
 • Impact op stakeholders
 • Brede verspreiding

Wij zijn een van de weinige business-scholen in de wereld die erkend zijn als "RRBM Pioneering Institution". Dit getuigt van onze toewijding voor de principes en de visie van RRBM - en van het feit dat wij een bron van best practices zijn. Maar het bevestigt ook dat wij ernaar streven om via onze research en opleidingen een maatschappelijke impact te hebben.

RRBM Label Pioneering Institution logo

Om zowel voor het bedrijfsleven als de maatschappij relevant te zijn, moeten we de stakeholders erbij betrekken. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar in de academische wereld is dat niet altijd het geval. We zijn altijd erg alert als stakeholders ons wijzen op hiaten in kennisgebieden en leggen die met academische nauwkeurigheid onder de loep. Wij weten dat de wereld behoefte heeft aan research die een impact heeft en we zijn dan ook vastbesloten om dit waar te maken.


Neem contact op!

Eva Cools

Eva Cools

Research manager