Disclaimer

In deze Disclaimer wordt verstaan onder: 

  • ‘Vlerick’: Vlerick Business School, stichting van openbaar nut, met zetel te Reep 1, 9000 Gent (België) en ondernemingsnummer 0424.244.049 (RPR Gent). 
  • 'Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Vlerick via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 

Wat moet ik weten als ik een e-mail ontvang van of verstuur naar Vlerick?

Deze e-mail en eventuele bijlages zijn vertrouwelijk en kunnen wettelijk gevrijwaard zijn. Als je niet de bedoelde ontvanger van de e-mail bent, dan mag je de inhoud ervan in geen geval openbaar maken, reproduceren, kopiëren, verdelen of gebruiken. Als je deze e-mail per vergissing ontving, gelieve dan onmiddellijk de verzender te waarschuwen en de mail te deleten. Bij e-mailcommunicatie kunnen veiligheid en foutloosheid niet gegarandeerd worden: de informatie kan onderschept, vervalst of vernietigd worden. Ze kan verloren gaan, te laat of onvolledig aankomen, en met virussen besmet raken. De verzender is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekorten in de inhoud van het bericht als gevolg van de e-mailverzending. Om helemaal zeker te zijn, kan je beter een hard copy aanvragen. Als de mail een virus bevat, wordt hij vernietigd zonder verdere waarschuwing. Als de mail als spam beschouwd wordt, wordt hij geblokkeerd. Ook grote boodschappen en boodschappen aan een grote groep ontvangers worden geblokkeerd. 


Wat mag ik verwachten van de Vlerick-website?

Je mag verwachten van Vlerick dat de beschikbare online informatie (teksten, beelden, documenten, links, code) actueel en betrouwbaar is. Vanzelfsprekend dienen de documenten als algemene informatie. Hoewel Vlerick alles in het werkt stelt om de juistheid van de website te verzekeren, en hiervoor alle mogelijke inspanningen levert, kan er nooit aansprakelijkheid of een resultaatsverbintenis worden afgeleid uit foutieve of onvolledige informatie. 

Ik heb een fout of onvolledigheid opgemerkt!

Vlerick zal, na een eventuele melding van incorrecte gegevens, binnen de 15 werkdagen passende wijzigingen of correcties aanbrengen, of het geheel of een gedeelte van de informatie verwijderen. De Gebruiker die de foutieve gegevens aan het licht bracht, krijgt hiervan melding. 

Heb je zelf foutieve of onvolledige gegevens gezien? Mail naar legal@vlerick.com. We waarderen jouw hulp! 

Rust er intellectuele eigendom op de website, teksten, beelden, documenten en/of code?

Op alle aangeboden informatie, in welke vorm dan ook (tekst, beelden, code, documenten zoals PDF, WORD, en andere) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder de voorafgaande en schriftelijke (dit kan ook digitaal) toestemming van Vlerick. 

Kan ik het Vlerick-logo gebruiken?

Onder intellectuele eigendomsrechten worden tevens verstaan merkrechten (zoals onder andere, maar niet beperkt tot, het Benelux depot 908522 “V VLERICK”, het Benelux depot 1251093 “V VLERICK ENJOY CHANGE”, het Benelux depot 818056 “VLERICK”), tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. 

Je kan dus niet zomaar het logo of de merknaam van Vlerick gebruiken. Wil je (schriftelijke) toestemming bekomen, dan dien je contact op te nemen per post (Vlerick Business School - Legal Department, Reep 1, BE-9000 Gent) of per e-mail (legal@vlerick.com). 

Wat met links naar andere sites op de Vlerick-website?

URL’s (of links) die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke niet onder feitelijke controle staan van Vlerick, zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken door de Gebruiker. 

Vertrouwelijk karakter en toepasselijk recht

Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld.