De supply chain: de nieuwe motor voor winstgevende groei

Download het volledige onderzoeksrapport “The supply chain: the new engine for profitable growth

“Supply chain management heeft niet alleen te maken met kostenbesparingen en een grotere efficiëntie, maar kan ook helpen een winstgevende groei te realiseren”, zegt Ann Vereecke, professor operations & supply chain management bij Vlerick. Samen met research associate Tom Van Steendam en doctoral research associate Maud Van den Broeke ontwikkelde en valideerde ze een theoretisch en praktisch kader dat de verschillende drijfveren en praktijken op het gebied van supply chain management beschrijft om op doeltreffende wijze een duurzame groei te bevorderen. Het team baseerde zich voor het onderzoek, gesponsord door Prime Foundation Partner PwC Belgium, op een uitgebreide studie van de beschikbare literatuur en casestudy’s. Daarnaast leverden ook Peter Vermeire en Alex Waterinckx, respectievelijk partner en senior manager bij PwC, een belangrijke bijdrage met hun ervaring en knowhow. 

Paradigmaverschuiving

“Tijdens een recessie is het verleidelijk om besparingen door te voeren en op zoek te gaan naar manieren om de efficiëntie te vergroten. Deze maatregelen kunnen echter leiden tot aanhoudende inkrimping. Winstgevende groei creëert mogelijkheden om het tij te keren en de toekomst van een bedrijf veilig te stellen”, legt Tom uit. Deze groei kan worden gerealiseerd op verschillende manieren, bijvoorbeeld door bestaande markten grondiger te exploiteren of nieuwe markten en niches aan te boren; door bestaande producten en diensten te verbeteren of nieuwe te ontwikkelen; door meer waarde te creëren voor bestaande klanten of de klantenkring uit te breiden. “Door te focussen op winstgevende groei verandert de rol van supply chain management in de organisatie. Het heeft dan niet langer een zuiver operationele maar veeleer een strategische functie”, voegt hij eraan toe.

Zes drijfveren

De onderzoekers kwamen tot de bevinding dat een efficiënte en transparante toeleveringsketen noodzakelijk is voor een winstgevende en duurzame groei, ongeacht de groeistrategie die wordt gevolgd. Daarnaast identificeerden ze zes praktijken op het gebied van supply chain management die een winstgevende groei aandrijven: (1) connecties aanknopen, (2) creëren, (3) customizen, (4) coördineren, (5) consolideren en (6) coöpereren. Deze zes C’s worden geformuleerd als aanbevelingen.

 • Connecties aanknopen: leer de markt kennen en kies voor een klantgerichte service
  Dit houdt voor de meeste bedrijven een andere benadering van de markt in, afhankelijk van de klantsegmenten, afzetmarkten, producten enz. Elke toeleveringsketen die daaruit voortvloeit, moet echter flexibel zijn en voldoen aan de behoeften van de klant. 
 • Creëren en customizen: ontwikkel een toeleveringsketen die openstaat voor innovatie en creativiteit, en die het aandurft om een ruime keuze en oplossingen op maat te bieden
  Innovatie en creativiteit vormen de sleutel tot groei, en producten customizen en personaliseren is een populaire trend. De uitdaging bestaat er dus in een flexibele toeleveringsketen te creëren waarin nieuwe producten makkelijk kunnen worden opgenomen zonder verlies aan efficiëntie of extra kosten. Customizing is een complex gegeven waar heel wat bij komt kijken. Om dit doel te bereiken, moet een beroep worden gedaan op interne én externe knowhow.
 • Coördineren: creëer een netwerk met alle partners in de toeleveringsketen
  In elke toeleveringsketen is coördinatie tussen de verschillende spelers van essentieel belang om vraagonzekerheid het hoofd te kunnen bieden. Hoe complexer de toeleveringsketen, hoe moeilijker het is om alle partners op elkaar af te stemmen.
 • Consolideren: groepeer versnipperde activiteiten en integreer gefragmenteerde kanalen
  Dit bevordert de transparantie en zorgt voor een grotere klantgerichtheid. Bedrijven kunnen zich zo ook een beter beeld vormen van de eisen van de klant en de toeleveringsketen makkelijker controleren.
 • Coöpereren: werk nauw samen met klanten, leveranciers en interne afdelingen
  Het staat buiten kijf dat interne en externe samenwerking leidt tot een grotere efficiëntie en een betere dienstverlening. Dit onderzoek toont bovendien aan dat samenwerking een drijfveer is voor winstgevende groei.

Tips & tricks voor een winstgevende groei

“Steeds meer bedrijven zijn zich ervan bewust dat supply chain management van strategisch belang is voor een winstgevende groei. Ze focussen dan ook op een grotere flexibiliteit en spelen meer in op de veranderende behoeften van de consument”, verklaart Tom. Hij vat de resultaten van het onderzoek als volgt samen: “Door de zes C’s te combineren, kan de toeleveringsketen een succesvolle bijdrage leveren aan de groeistrategie van een bedrijf. Zo kan een grotere omzet worden gecreëerd zonder de kosten te verhogen of extra middelen aan te wenden.” 

Hij voegt er wel aan toe dat succes niet in één tel wordt bereikt. Dat blijkt ook uit de casestudy’s. Enkele nuttige tips:

 • Trek voldoende tijd uit
  Het duurt meestal maanden of zelfs jaren om projecten met betrekking tot supply chain management te realiseren. Ze moeten dan ook worden benaderd vanuit een strategisch langetermijnperspectief. Beschouw tegenslagen als nuttige leermomenten.
 • Pas de toeleveringsketen aan om complexiteit het hoofd te kunnen bieden
  Groei gaat vaak gepaard met een grotere complexiteit. Als complexiteit niet kan worden vermeden, ga er dan op de juiste manier mee om. Zo worden de kosten niet opgedreven.
 • Zorg voor een optimale interactie tussen de verkoopafdeling en supply chain managers 
  Op basis van hun opvattingen kunnen de beperkingen van de toeleveringsketen in kaart worden gebracht. Daardoor wordt ook duidelijk hoeveel nieuwe producten kunnen worden toegevoegd voordat de kosten worden opgedreven door complexiteit, en hoger worden dan de baten. 
 • Breng indien nodig wijzigingen aan in de toeleveringsketen
  Als stapsgewijze verbeteringen er niet voor kunnen zorgen dat de toeleveringsketen een motor is voor winstgevende groei, dan kan het nuttig zijn radicale veranderingen door te voeren. Dat vergt niet alleen moed en empowerment, maar ook een krachtig mandaat van de raad van bestuur of het directiecomité.
 • Creëer betrokkenheid en engagement bij alle stakeholders
  Een voorzichtig en doeltreffend veranderingsmanagement is de sleutel tot succes voor elk project met betrekking tot supply chain management.

Elf casestudy’s

Op basis van een uitgebreide literatuurstudie en bedrijfservaring ontwikkelde het onderzoeksteam eerst een theoretisch kader (1). Ze legden uit wat groei is, (2) bepaalden de verschillende drijfveren voor groei en (3) gingen na welke praktijken op het gebied van supply chain management deze drijfveren kunnen ondersteunen. In een tweede fase werd het kader gevalideerd. Daarvoor interviewde het team COO’s en supply chain managers van bedrijven in verschillende sectoren (b2b, b2c en retail). Uit deze interviews vloeiden elf casestudy’s voort, stuk voor stuk succesverhalen van projecten met betrekking tot supply chain management die leidden tot winstgevende groei. Op basis van die casestudy’s kon het team de validiteit en volledigheid van het kader kritisch beoordelen, en inzicht verwerven in de problemen waarmee deze bedrijven te kampen hadden bij de uitvoering van hun groeistrategie. 

 

Bron: ‘The supply chain: the new engine for profitable growth’ door Ann Vereecke (professor Vlerick Business School), Tom Van Steendam (onderzoeker Vlerick Business School), Peter Vermeire (partner PwC) en Alex Waterinckx (senior manager PwC).Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times