Werkgevers willen strategisch potentieel groeps- en hospitalisatieverzekeringen beter benutten

Extralegale voordelen raken steeds meer ingeburgerd op de arbeidsmarkt. Toch zien de werkgevers nog heel wat opportuniteiten om die populariteit via een betere communicatie te valoriseren in hun HR-beleid, met name voor het pakket aanvullend pensioen en gezondheidszorgen. Steeds meer werkgevers willen deze types extralegale voordelen in de toekomst ook flexibeler kunnen invullen. Dat zijn de voornaamste conclusies van een studie die AG Insurance in samenwerking met Vlerick Business School uitvoerde en waaraan meer dan honderd Belgische werkgevers deelnamen1.

Strategisch potentieel groeps- en hospitalisatieverzekeringen versterken via meer en betere communicatie

Nog nooit konden loontrekkenden rekenen op zo’n uitgebreid aanbod extralegale voordelen, wees de ‘Jobat Loonwijzer 2016’ onlangs uit2. Binnen dat ruime aanbod, geniet maar liefst 75 % van de loontrekkenden een aanvullend pensioenplan, terwijl 45 % van hen kan rekenen op een hospitalisatieverzekering via het werk3.

In de studie van AG Insurance en Vlerick geven werkgevers niettemin aan dat hun werknemers de waarde daarvan niet altijd juist (kunnen) inschatten. Redenen voor die onderwaardering zijn onder meer ontoereikende communicatiemiddelen binnen het bedrijf en een gebrek aan kennis bij het personeel. Bij pakweg een bedrijfswagen of een smartphone is het voordeel heel “tastbaar” en meteen merkbaar, terwijl dat bij groeps- of hospitalisatieverzekeringen wel anders ligt.

Voor veel werkgevers ligt de sleutel dus in meer en betere communicatie over dit type voordelen, bevestigt ook Jean-Michel Kupper, Directeur Employee Benefits & Health Care bij AG Insurance: “Uit het onderzoek blijkt dat bijna drie kwart (73 %) van de Belgische werkgevers het strategische belang van aanvullend pensioen en gezondheidszorg in de toekomst ziet stijgen, onder meer om talent aan te trekken én te behouden. Bijna negen op tien (86 %) meent dat ook het personeel zelf meer en meer belang zal gaan hechten aan deze twee extralegale voordelen. Transparante, digitale en bevattelijke communicatie over de groeps- en hospitalisatieverzekering wordt dus crucialer dan ooit.”

Belgische werkgevers beschouwen het overigens als hún verantwoordelijkheid om extralegale voordelen bevattelijk te maken voor het eigen personeel, niettegenstaande meer dan de helft (56 %) aangeeft dat dit veel inspanningen vraagt. Meer dan zes op de tien bedrijven (63 %) zetten hiervoor eigen communicatiemiddelen in, doorgaans via de klassieke kanalen (e-mail, telefoon, mondeling). Bedrijven lijken zich wel duidelijk bewust te zijn van het toenemend belang van digitale communicatie en één op twee (46 %) wil hier ook actief in mee stappen. Meer dan vier op tien (43 %) bedrijven onderschrijven de stelling dat de digitalisering een belangrijke impact zal hebben op de communicatie over aanvullend pensioen en gezondheidszorgen.

Uit de studie blijkt nog dat werkgevers onvoldoende inspelen op belangrijke levensmomenten, zoals de indiensttreding of het huwelijk, om de waarde van extralegale voordelen te onderstrepen ten aanzien van het personeel. Ook bij een salarisverhoging of promotie communiceert slechts een minderheid (8,7 %) over de impact op het pensioen- of hospitalisatieplan, zoals bijvoorbeeld een hogere werkgeversbijdrage.

Werkgevers willen meer keuzemogelijkheden aanbieden binnen het pakket aanvullend pensioen en gezondheidszorgen

Naast communicatie biedt ook de flexibele invulling van het pakket aanvullend pensioen en gezondheidszorgen opportuniteiten voor de Belgische werkgevers. De zogenaamde cafetariaplannen zullen in populariteit toenemen, weet Xavier Baeten, professor aan Vlerick Business School: “Vandaag bieden slechts twee op de tien werkgevers keuzemogelijkheden aan met betrekking tot één of meerdere voordelen binnen het pakket aanvullend pensioen en gezondheidszorgen, terwijl bijna zeven op de tien (68%) aangeven dit in de toekomst te willen doen. Werkgevers willen als ‘caring employer’ het personeel verder betrekken bij de invulling van het verloningspakket, en hen toelaten keuzes te maken die het best aansluiten bij hun specifieke behoeften.

Toch heeft deze keuzevrijheid ook nadelen, waarschuwt hij: “Aanvullende voordelen in pensioenvorming en gezondheidszorg zijn toch vrij complexe zaken waarover de meeste werknemers onvoldoende kennis van zaken hebben om de juiste keuzes te maken. Om nog meer werklast voor de HR-afdeling te vermijden, suggereren veel werkgevers zelf een vereenvoudiging van de producten en de communicatie. Ook van duidelijke en eenvoudige digitale tools die de werknemers informeren en – bijvoorbeeld via simulaties – in hun keuze begeleiden, verwachten ze veel.”

1 Totale respons van meer dan 100 Belgische werkgevers van verschillende bedrijfsgrootte.
2 Jobat Loonwijzer 2016, een onderzoek bij bijna 30.000 werkende Belgen. Meer info:
www.jobat.be/loonwijzer
3 Cijfers AG Insurance.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times