Verloning van de CEO’s in Belgische beursgenoteerde ondernemingen in dalende lijn

Europees onderzoek naar de verloning van topmanagers in 899 beursgenoteerde bedrijven

CEO’s van Belgische beursgenoteerde bedrijven verdienen minder dan hun collega’s in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Bovendien zijn de topsalarissen in 40% van de Belgische ondernemingen over de afgelopen drie jaar gedaald. Ten slotte ligt de remuneratie van de CEO hoger in bedrijven met een versnipperd aandeelhouderschap, met een zeer internationale raad van bestuur en met bestuurders die een ruim netwerk hebben.

Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek naar de salarissen van CEO’s van beursgenoteerde ondernemingen door het Executive Remuneration Research Centre aan Vlerick Business School.  Een 11-koppig team onder leiding van professor Dr. Xavier Baeten en onderzoekster Bettina De Ruyck heeft dit jaar de remuneratierapporten van 899 beursgenoteerde ondernemingen onder de loep genomen. Voor deze editie werden alle ondernemingen die deel uitmaken van de Stoxx Europe 600 index opgenomen, wat het staal uitbreidt naar 15 landen. Deze ondernemingen vertegenwoordigen 90% van de vrij verhandelde aandelen van de Europese markten. Wat België en Nederland betreft werden zelfs alle beursgenoteerde ondernemingen opgenomen. Het onderzoek brengt niet enkel de hoogte van de remuneratie in kaart, maar ook de samenstelling van de pakketten en de gehanteerde prestatie-indicatoren. Dit jaar werd bovendien specifieke aandacht besteed aan het verband tussen de remuneratie van de CEO en de samenstelling van de raad van bestuur.

Wat de hoogte van de remuneratie betreft, blijken de CEO’s van de Belgische beursgenoteerde ondernemingen significant minder te verdienen dan hun collega’s in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn geen significante verschillen met de salarissen in Zuid-Europa. Enkel de CEO’s van Scandinavische beursgenoteerde bedrijven verdienen minder dan de Belgische. Bovendien is het mediaansalaris (vast + bonus + langetermijnbeloning) zowel in de bedrijven van de Bel 20, de Bel Mid als de Bel Small in het afgelopen jaar gedaald. Dat mediaansalaris lag in 2018 op 1.875.000 euro in de Bel 20, 690.000 euro in de Bel Mid, en 465.000 euro in de Bel Small.

Xavier Baeten, professor Reward and Sustainability: “Toch hoeft dit geen pleidooi te zijn om de salarissen te verhogen. We stellen namelijk vast dat de beter presterende bedrijven hun CEO’s relatief minder betalen. Bovendien vinden we een positief verband tussen de hoogte van het salaris van de CEO en de versnippering van het aandeelhouderschap, wat een weerspiegeling is van een machtspositie van de CEO ten opzichte van de aandeelhouders.”

Een belangrijke vernieuwing in de Belgische Corporate Governance code bestaat erin dat de raad van bestuur een minimumbedrag aan aandelen moet bepalen die het topmanagement voortdurend moet aanhouden. Deze praktijk is in België momenteel nog absoluut niet wijdverspreid; slechts 6% van de bedrijven verplicht dit op vandaag reeds. In Nederland (36%), Frankrijk (49%) en het Verenigd Koninkrijk (96%) komt dit veel meer voor.”

Opmerkelijk is dat bedrijven dit bedrag meestal bepalen in functie van het vast salaris. Door de band genomen moet de CEO dan een equivalent van tweemaal zijn/haar jaarsalaris aanhouden onder de vorm van aandelen.

Ten slotte besteedt de huidige editie van het onderzoek specifieke aandacht aan de relatie tussen de samenstelling van de raad van bestuur en de remuneratie van de CEO. Eerst en vooral bleek dat in België door de band genomen 36% van de bestuurders vrouwelijk is, en dat de gemiddelde leeftijd van de bestuurders 59 jaar is. Verder bleek de remuneratie van de CEO hoger te liggen in bedrijven waar meer nationaliteiten vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur, en ook waar de bestuurders een ruimer netwerk hebben. Opvallend was dat een vertegenwoordiging van de werknemers in de raad van bestuur geen impact bleek te hebben op de hoogte van de remuneratie van de CEO.

Over de Executive Remuneration studie
Het onderzoeksteam van Vlerick Business School analyseert jaarlijks de remuneratierapporten van beursgenoteerde bedrijven. Vanaf dit jaar ligt de focus op de bedrijven die deel uitmaken van de Stoxx Europe 600 index, en voor België en Nederland worden alle beursgenoteerde ondernemingen opgenomen. Volgende landen zijn opgenomen in de studie: België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Zeden, Noorwegen, Denemarken, Finland, Spanje, Italië, Portugal, Tsjechië en Oostenrijk. Hierbij worden zowat alle remuneratiekenmerken in kaart gebracht zoals de remuneratieniveaus, de remuneratie-instrumenten, de onderliggende criteria, het stemgedrag van de aandeelhouders, en de openbaarmakingspraktijken van de bedrijven. De resultaten die gerapporteerd worden, hebben betrekking op 2018. 

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times