Wie zijn de digitale leiders van Nederland?

Resultaten van de Transformers 200 studie

Bron: Het Financieele Dagblad - Transformers 200 magazine (24/06/2017)

Hoe ver staan de grootste Nederlandse ondernemingen met hun digitale transformatie? Om een antwoord te vinden op die vraag organiseerde de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad samen met Vlerick Business School onder de naam Transformers 200 een bevraging bij de digitale eindverantwoordelijken van de 200 grootste Nederlandse ondernemingen over alle bedrijfstakken heen.

We signaleren dat grote bedrijven worstelen met hun digitale transformatie. De erkenning van het belang is er min of meer, en de wil om stappen te zetten vaak ook. Maar het ontbreekt nog dikwijls aan praktische handvatten om echt aan de slag te gaan. Met dit eerste onderzoek en enkele concrete cases willen we mensen de bomen door het bos laten zien,” zegt professor Stijn Viaene in een interview met het Financieele Dagblad. Het onderzoek dat hij uitvoerde samen met professor Steve Muylle en onderzoekers Willem Standaert en Joachim Van den Bergh laat bedrijven toe om hun ervaringen te delen in de diverse fases van digitale transformatie, elkaar te inspireren en zo digitalisering verder te stimuleren. Het is de bedoeling om het onderzoek jaarlijks te herhalen en zo ook evoluties in de tijd in kaart te brengen.

Van de 200 grootste Nederlandse bedrijven waren 61 bereid om aan de studie deel te nemen; 50 van hen vulden de bevraging uiteindelijk ook volledig in. Ze zijn actief op de consumentenmarkt (B2C), de zakelijke markt (B2B) of op beide markten, en dat over verschillende industrieën heen. Ze werden niet alleen gevraagd om zich te vergelijken met andere bedrijven in hun sector, maar ook om aan te geven wie hun grote voorbeelden zijn.

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES VAN HET ONDERZOEK

1/ Ranglijst met verschillende snelheden

Hoewel alle bedrijven uit de studie op een of andere manier al bezig zijn met digitale transformatie, kunnen we ze indelen in 4 grote groepen. De verschillen tussen de groepen zijn groot. Niet alle digitale vaardigheden zijn overal even ver ontwikkeld en de ene bedrijfstak is al wat meer klaar voor het digitale tijdperk dan de andere.

  • De koplopers: deze bedrijven benaderen digitale transformatie op een holistische manier en hebben een volwassen stadium van digitalisering bereikt; hun digitale inspanningen resulteren in een positief effect op de bedrijfsprestaties
  • De achtervolgers: deze bedrijven zijn vrij ver gevorderd, maar om bij de kopgroep te geraken moeten ze nog een tandje bijsteken voor een aantal specifieke vaardigheden
  • Vooraan in het peloton: deze bedrijven hebben hun eerste stappen richting digitale transformatie gezet; het komt er voor hen op aan om hun digitale inspanningen meer te aligneren en hun investeringen op te de drijven
  • Achteraan in het peloton: deze bedrijven zijn nog maar net de digitale weg ingeslagen, maar soms nog zonder concrete acties

Ontdek wie in Nederland de koplopers zijn in digitale transformatie.

2/ Digitalisering wordt gezien als strategisch belangrijk

De impact van digitalisering voor de bedrijven uit het onderzoek werd gemeten volgens  6 categorieën van digitale vaardigheden:

  Gemiddelde score*
Strategie   5,42
Cultuur   5,12
Technologie  5,02
Bedrijfsprocessen  4,99
Managementpraktijk  4,97
Talent  4,59
Totaalscore  5,02

* Op een schaal van 1 tot 7 

De hoogste gemiddelde scores bij de 50 bedrijven die deelnamen aan het onderzoek zitten in de categorie ‘strategische vaardigheden’. Dit wijst erop dat de digitale transformatie wordt beschouwd als een strategische uitdaging over de hele onderneming heen.

De laagste gemiddelde scores vallen in de categorie ‘talent’. Er zijn maar weinig bedrijven die geavanceerde methodes hebben voor talentontwikkeling op het digitale vlak. Of systemen voor het flexibel inzetten van talent bij digitale projecten.

Ontdek de koplopers voor elk van de 6 vaardigheden.

3/ Kopgroep ziet veel profijt van ‘digital’

Aan de respondenten werd ook gevraagd in hoeverre digitalisering een positief effect heeft op de bedrijfsprestaties. Hun antwoorden zijn gegroepeerd in 3 categorieën.

Gemiddeld genomen is de geschatte bijdrage van digitalisering tot de bedrijfsprestaties het hoogst in de categorie ‘interne voordelen’ (zoals arbeidsproductiviteit). Daarop volgt de klantcategorie (zoals klantenservice en verkoop) en ten slotte de leveranciers.

Daarnaast ziet de kopgroep over de hele lijn veel voordelen, en in het bijzonder inzake de klantenservice en de efficiëntie van de interne processen. De andere groepen schatten de positieve impact van digitalisering op hun prestaties duidelijk een stuk lager in. Zo zien de bedrijven achteraan het peloton opmerkelijk weinig positieve impact op hun verkoop of voorraadkosten. 

  Koplopers Achtervolgers Vooraan peloton  Achteraan peloton  Gemiddelde score
Toename sales  5,20  3,93  3,57  3,00  3,93
Grotere markt voor sales  5,50  4,21  3,57  2,89  4,04
Betere klantenservice  6,20  5,29  4,00  4,33  4,95
Categorie klanten  5,63  4,48  3,71  3,41  4,31
  Koplopers Achtervolgers Vooraan peloton  Achteraan peloton  Gemiddelde score
Toename efficiëntie interne processen  6,00  5,14 4,29  3,44  4,72
Stijging productiviteit personeel  5,70  4,79 4,14  3,89  4,63
Efficiëntere inzet bedrijfsmiddelen  5,60  4,64  3,79  3,56  4,40
Categorie intern  5,77  4,86  4,07  3,63  4,58
  Koplopers Achtervolgers Vooraan peloton  Achteraan peloton  Gemiddelde score
Afname inkoopkosten  4,90  4,29 3,79  3,11  4,02
Afname voorraadkosten  4,20  3,57 3,36  3,00  3,53
Betere afstemming met leveranciers  5,20  4,86  3,79  3,22  4,27
Categorie leveranciers  4,77  4,24  3,64  3,11  3,94

* Op een schaal van 1 tot 7 

4/ Food & Beverage scoort laagst

Wanneer we de digitale vaardigheden bekijken per bedrijfssector, dan stellen we vast dat de inschatting sterk varieert. Respondenten in ‘food & beverage’ vinden hun vaardigheden over de hele lijn het laagst ontwikkeld. Vooral technologie heeft weinig teweeggebracht. Een oorzaak kan zijn dat geavanceerde spelers uit deze sector buiten de steekproef vielen.

In de sector energie worden de digitale vaardigheden dan weer het hoogst ingeschat. Ook bedrijven uit de retailsector vinden van zichzelf dat ze vrij ver gevorderd zijn.

Transformers 200 - digitale vaardigheden per sector

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times