Impulscentrum “Groeimanagement voor Middelgrote Ondernemingen” (iGMO)

Waarom het Impulscentrum “Groeimanagement voor Middelgrote Ondernemingen”?

Het Impulscentrum “Groeimanagement voor Middelgrote Ondernemingen” (iGMO) is een platform voor onderzoek, dialoog en netwerking betreffende de groei van middelgrote ondernemersgeleide ondernemingen en dynamisch ondernemerschap in al zijn facetten.

De research gebeurt via een actieve associatie tussen de ondernemers van de leden-bedrijven (researchleden), de Foundation Partners (EY en KBC) en Vlerick Business School waarbij er een open dialoog plaatsvindt tussen alle betrokkenen (ondernemers, professionals en academici...).

Dit Impulscentrum past binnen het kader van de strategische missie van de Vlerick Business School, die zich tot doel heeft gesteld te excelleren in ondernemerschap. In het Impulscentrum worden de evoluties rond groeimanagement ter discussie gesteld, geëvalueerd en gecommuniceerd. Het centrum is effectief ingebed in een internationaal netwerk.
Bovendien is de opzet van het Impulscentrum "Groeimanagement" binnen de Vlerick Business School interdisciplinair en multifunctioneel.

Objectieven van het Impulscentrum "Groeimanagement voor Middelgrote Ondernemingen”

Een interactieve werking via geëngageerde dialoog en onderzoek

De agenda wordt steeds bepaald in samenspraak met de ondernemers-leden, de Prime Foundation Partners en de staf van het Impulscentrum. Op deze manier is elke partner mede-eigenaar van het programma en zelf medeverantwoordelijk. Deze agenda wordt onder twee vormen behandeld:

  • Research-sessies
    Deze worden voorafgegaan door het verzamelen en verwerken van het eigen materiaal rond het betreffende thema bij de bedrijven-researchleden. De resultaten worden plenair gerapporteerd en dienen als basis voor een interactief proces van kennisverwerving en -uitwisseling. De plenaire research-bijeenkomsten zijn residentieel en duren twee dagen.

  • Workshops
    De workshops dienen als platform voor de leden van het Impulscentrum om kennis op te doen over thema’s rond groeimanagement via lezingen en uiteenzettingen van experten in de betreffende materie. De werkvorm heeft als doel een geëngageerde dialoog mogelijk te maken. De workshops duren één hele dag.

Expertise binnen het Impulscentrum "Groeimanagement voor Middelgrote Ondernemingen”

Vertrekkend vanuit een globaal managementperspectief, waarbij in deze context voornamelijk strategische en organisatorische aspecten doorslaggevend zijn, worden verder de marketing-, innovatie-, financiële, personeels-, internationalisatie-, fiscale en juridische problematiek uitgediept.

De eerste strategische keuze, die in dit verband (impliciet of expliciet) dient gemaakt te worden, is of de onderneming al dan niet wil groeien. Deze keuze kan positief beantwoord worden vanuit een drang naar continuïteit en zelfverwezenlijking of gewoonweg door het aangrijpen van een opportuniteit.

Het groeien kan langs twee fundamenteel verschillende wegen geschieden: intern of extern. Interne groei wordt verwezenlijkt door het uitbreiden van de eigen omzet met bestaande of nieuwe producten op bestaande of nieuwe markten. Marketing- en productinnovatie-aspecten spelen hier een dominante rol. Bij externe groei daarentegen, zal de onderneming andere ondernemingen of entiteiten van grote concerns overnemen. Allianties tussen verschillende ondernemingen kunnen gezien worden als een mengvorm van de vorige systemen: d.m.v. extern partnership wordt men zelf sterker en groter.

In zowel interne als externe groeiscenario’s is het internationalisatieproces – zeker in België – zéér belangrijk. Ook hieraan wordt uiteraard de nodige aandacht besteed.

Gedurende het groeiproces doorloopt een onderneming verschillende fasen, tijdens dewelke telkens aangepaste managementstijlen, organisatie- en controlestructuren nodig zijn. In elke fase is het noodzakelijk een aangepaste stijl van leiding geven, organisatorische structuur en andere (in)formele controlestructuren te gebruiken.

Een aanverwant probleem dat zich in vele groeiende (familiale) ondernemingen stelt, is de opvolgingsproblematiek van de entrepreneur. Mogelijke oplossingen zijn: het overdragen van de fakkel, het professionaliseren van het managementteam waarbij de ondernemer zich terugtrekt uit de dagelijkse leiding en alleen aandeelhouder blijft, de overname van de onderneming, een management buy-out (waarbij kaderleden de onderneming overnemen) of buy-in (waarbij een extern managementteam de onderneming overkoopt). De verschillende opties bevinden zich op een continuüm van meer of minder betrokkenheid van de entrepreneur bij de onderneming.

Bij deze constructies zijn aangepaste financiële en fiscale structuren noodzakelijk.

Uiteindelijk dient het financieel management er voor te zorgen dat steeds de nodige financiële middelen aanwezig zijn om de groep te ondersteunen. Creatieve financieringsvormen zoals venture capital, mezzanine-financiering, private plaatsing en/of beursintroductie kunnen hiervoor een oplossing bieden. Iedere keuze dient tevens juridisch en fiscaal geoptimaliseerd te worden, gebruik makend van de opportuniteiten binnen de eengemaakte Europese Unie.

Indien versterking van het eigen vermogen noodzakelijk is, stelt zich het probleem van het al dan niet behouden van de oorspronkelijke aandeelhoudersstructuur. Alternatieven zijn partnerships met een grote industriële of financiële partner, of een beursintroductie. Verkoop van de onderneming aan buitenstaanders of aan het huidige managementteam (Management Buy-Out) is in sommige gevallen de meest logische stap.

De belangrijkste aspecten binnen de research-agenda van het Impulscentrum betreffen dus: strategische keuze i.v.m. groei, internationalisatie, managementstijl-, organisatie- en controlestructuren; innovatievermogen, opvolgingsproblematiek; aandeelhoudersstructuur en groeifinanciering.

Kennis in actie

Benieuwd naar de leerlessen voor uw bedrijf uit ons laatste onderzoek? Lees onze recentste artikels!

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times